ACM Signaal 2015: actuele marktontwikkelingen

15 maart 2015

Elk jaar bespreekt de ACM ontwikkelingen die van belang zijn voor haar toezicht. In het ‘Signaal 2015’ komen de volgende onderwerpen aan bod: (a) haar rol als mededingingstoezichthouder bij private samenwerkingsafspraken rond duurzaamheid; (b) de steeds sterkere invloed van innovatieve vormen van digitale dienstverlening op verdienmodellen van bedrijven; (c) vraagstukken rond concurrentie en consumentenbescherming; en (d) vraagstukken in het zorgstelsel en de energiesector.

De Nederlandse kartelwaakhond, de Autoriteit Consument & Markt (‘ACM’), heeft haar Signaal 2015 gepubliceerd. Hierin snijdt de ACM de onderwerpen duurzaamheid, online platforms, zorg en energie aan. Deze onderwerpen hebben en houden de bijzondere aandacht van de ACM:

Duurzaamheid

Verduurzaming van productieketens heeft de aandacht van zowel de overheid als bedrijven. Bedrijven die gezamenlijk duurzaamheidsafspraken maken lopen risico’s. Het is aan bedrijven zelf om deze afspraken zo vorm te geven dat ze in lijn zijn met de mededingingsregels. Ondanks dat deze regels soms als knellend worden ervaren. De ACM heeft ten aanzien van dit onderwerp richting gegeven (BANNING besprak eerder op dit blog de relevante Beleidsregels, het ACM Visiedocument, en de casus ‘Kip van Morgen’).

Online

De ACM constateert dat online platforms als UberPoP en Airbnb consumenten in staat stellen bewuste keuzes te maken vanwege de mogelijkheden tot juiste en duidelijke informatievoorziening, maar ook nieuwe vragen kunnen oproepen op het gebied van bijvoorbeeld mededinging, veiligheid en betrouwbaarheid. De Minister lijkt eerder aan de positieve effecten te geloven, maar zal op korte termijn nog onderzoek verrichten naar de noodzaak van eventuele ordeningsmaatregelen.

Zorg

De ACM gaat onder meer in op de cruciale positie van zorgverzekeraars op zowel de zorgverzekeringsmarkt als de zorginkoopmarkt. De ACM wil actief toezien op hun rol in beide markten. Daarnaast memoreert de ACM een recente kabinetsbrief over het verbeteren van de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. Onderdeel van de brief is het voornemen het zorgspecifieke markttoezicht onder te brengen bij de ACM en te intensiveren. Mogelijk krijgt de ACM een leidende rol in het zorgmarkttoezicht. Dit zou ten koste kunnen gaan van de NZa.

Energie

Een goed werkende interne energiemarkt met een daarbij passende energie-infrastructuur vormt de basis voor verbetering van de Europese voorzieningszekerheid. Voor de voltooiing van de interne energiemarkt moeten allereerst de bestaande Europese regels – in het bijzonder het derde EU-energiepakket en de EUinfrastructuurverordening – worden geïmplementeerd. Daarnaast is afronding van de Europese netcodes voor elektriciteit en gas cruciaal om regels over de werking van markten en het beheer van netwerken te harmoniseren. Samenwerking tussen lidstaten, desnoods eerst regionaal, is essentieel om marktverstorend nationaal beleid te voorkomen.

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.

Meer weten over de ACM anno 2015?

Mail met Silvia Vinken (Contact, LinkedIn) of Adriaan Buyserd (Contact, LinkedIn)