ACM moet verklaringen clementie overleggen

13 december 2015

De Nederlandse kartelwaakhond moet beboete partijen transcripties overhandigen van mondelinge verklaringen in het kader van een clementieverzoek.

Op 2 december 2015 veroordeelde de hoogste Nederlandse bestuursrechter, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (“CBb”), de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”). Zij moet aan beboete partijen transcripties overhandigen van mondelinge verklaringen, zodat die informatie kan worden gebruikt bij de verdediging in rechte tegen opgelegde kartelboetes.

Voorgeschiedenis

Dit arrest is een uitvloeisel van het zogenaamde Meelkartel. In 2010 stelde de toezichthouder vast dat 15 Nederlandse, Belgische en Duitse meelproducenten een kartel zouden hebben gevormd. Na herziening werd voor in totaal EUR 66 mln aan kartelboetes opgelegd.

De rechtbank Rotterdam wees eerder vonnis in beroep. De partijen die beboet bleven zijn althans ten dele in hoger beroep gegaan bij het CBb.

In die instantie speelt nu de onderhavige kwestie. In essentie wilde de ACM verhinderen dat de beboete partijen bij hun verdediging gebruik konden maken van de transcripties die de ACM had opgesteld van mondelinge verklaringen door clementieverzoekers. De ACM deed daarbij een beroep op artikel 8:29 Algemene wet bestuursrecht (“Awb”).

Beoordeling CBb

Artikel 8:29(1) Awb bepaalt:

Partijen die verplicht zijn inlichtingen te geven dan wel stukken over te leggen, kunnen, indien daarvoor gewichtige redenen zijn, het geven van inlichtingen dan wel het overleggen van stukken weigeren of de bestuursrechter mededelen dat uitsluitend hij kennis zal mogen nemen van de inlichtingen onderscheidenlijk de stukken”.

De bestuursrechter beslist of een beroep hierop gerechtvaardigd is (artikel 8:29(3) Awb). Daarbij moet de bestuursrechter, mede in het licht van Europese rechtsbescherming voor beboete partijen (artikel 6 EVRM), een belangenafweging maken:

“2. […] Enerzijds speelt hierbij het belang dat partijen gelijkelijk beschikken over de voor het beroep relevante informatie en het belang dat het College beschikt over alle informatie die nodig is om de zaak op een juiste en zorgvuldige wijze af te doen. Daar tegenover staat dat openbaarmaking van bepaalde gegevens het belang van een of meer partijen onevenredig kan schaden, terwijl ACM er belang bij heeft ook in de toekomst de informatie, waaronder concurrentiegevoelige gegevens, aangeleverd te krijgen die zij voor een goede uitoefening van haar taken nodig heeft”.

De ACM betoogde dat clementieverzoekers die clementie aanvragen dat juist doen op voorwaarde dat kopieën van transcripties niet worden verstrekt. Deze stelling mocht haar niet baten. Het succes van het clementieprogramma van ACM weegt naar het oordeel van het CBb minder zwaar dan het verdedigingsbelang (althans in dit geval).

Het CBb stuurt oordeelt dat de ACM verplicht is de litigieuze transcripties binnen twee weken aan het CBb en de andere partijen toe te sturen. Stuurt ACM een of meer stukken niet in, dan kan het CBb daaruit de gevolgtrekkingen maken die hem geraden voorkomen.

Meer weten over kartels?

Mail vrijblijvend met Minos van Joolingen (LinkedIn hier en website hier) of Adriaan Buyserd (Contact, LinkedIn)

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.