Ouderschapsverlof en kinderalimentatie

24 september 2018

Wat zijn de gevolgen van het opnemen van ouderschapsverlof voor de hoogte van de kinderalimentatie?

De hoogte van kinderalimentatie is afhankelijk van de behoefte van het kind en de draagkracht van de onderhoudsplichtigen. Maar wat gebeurt er als de onderhoudsplichtige minder gaat verdienen? Uitgangspunt is dat als sprake is van verwijtbaar of voor herstel vatbaar inkomensverlies, rekening wordt gehouden met een fictief inkomen. Het is immers niet de bedoeling dat een onderhoudsplichtige minder alimentatie hoeft te voldoen als hij zonder deugdelijke redenen minder gaat werken of zelfs stopt met werken. Hoe zit het dan met het opnemen van ouderschapsverlof? Dan wordt het inkomen immers ook minder.

Over die vraag heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich recent uitgelaten.[1] In die zaak was het hof van oordeel dat een co-ouderschapsregeling de aangewezen zorgregeling was. De vader had hiervoor twee dagen per week ouderschapverlof opgenomen. Daardoor daalde zijn inkomen. De moeder wilde niet meewerken aan de co-ouderschapsregeling en was het er niet mee eens dat het lagere inkomen van de vader bepalend was voor zijn kinderbijdrage. Zij stelde zich op het standpunt dat er bij vader moest worden uitgegaan van een fictief inkomen, omdat het inkomensverlies van vader volgens haar verwijtbaar en voor herstel vatbaar was.

Het hof is het niet met het standpunt van de moeder eens. Niet gebleken is immers dat vader het ouderschapsverlof heeft opgenomen met een ander doel dan waarvoor het is bedoeld, namelijk om meer voor de kinderen te kunnen zorgen. Het kan de vader dus ook niet worden verweten dat hij ouderschapsverlof heeft opgenomen. De vader heeft dat namelijk opgenomen om uitvoering te kunnen geven aan de geldende zorgregeling. Daarnaast is het aan de moeder te wijten dat de vader het ouderschapsverlof niet kon benutten, omdat zij haar medewerking aan de uitvoering van de zorgregeling niet verleende. Van de vader kan dus niet worden verlangd dat hij weer meer gaat werken om zijn oude inkomen weer terug te krijgen. Kortom, het hof gaat dus uit van het feitelijke (lagere) inkomen van de vader.

Uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat bij de vaststelling of wijziging van alimentatie rekening wordt gehouden met het door de onderhoudsplichtige opgenomen ouderschapsverlof. Het recht om ouderschapsverlof op te nemen is namelijk een wettelijk recht dat in het belang van de kinderen is. Zij kunnen dan meer tijd doorbrengen met de (onderhoudsplichtige) ouder die gebruikt maakt van dat recht.

Dit geldt overigens niet onverkort als een onderhoudsplichtige ouderschapsverlof opneemt voor kinderen die zijn geboren uit een nieuwe relatie, waardoor de te betalen partneralimentatie in het gedrang komt. In dat geval bestond de onderhoudsverplichting jegens de ex-echtgenote immers al toen de onderhoudsplichtige een nieuw gezin vormde.[2]

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of heeft u andere familierechtelijke vragen, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Rianne Verlijsdonk of andere leden van de sectie familierecht.

[1] Hof ‘s-Hertogenbosch 12-04-2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1543

[2] O.a. Hof Amsterdam 3 augustus 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BN4449