Uitspraak Hoge Raad: Pilotreglement civiele dagvaardingszaken Hof ‘s-Hertogenbosch

expertise:

Cassatie

16 april 2015

Procesrecht. Pilotreglement civiele dagvaardingszaken Hof ’s-Hertogenbosch. Recht in de zin van art. 79 RO. Verenigbaarheid pilotreglement met art. 35 lid 1 Rv. Bevoegdheid tot het vaststellen van procesreglementen, art. 133 Rv. Ambtshalve akte niet-dienen zonder peremptoirstelling of waarschuwing. Goede procesorde, afweging van belangen. Mogelijkheid van herstel van het verzuim bieden.

ECLI:NL:HR:2015:1064, 17 april 2015, nr. 14/04533

Klik hier voor de volledige uitspraak.