Toezicht advocatuur herzien

10 juli 2012

De Nederlandse orde van advocaten krijgt een nieuw, onafhankelijk college van toezicht. De leden mogen zelf geen advocaat zijn. Ook  worden ze niet gekozen door advocaten. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Teeven (V&J).Het kabinet wil dat het toezicht op de advocatuur voldoet aan de eisen van deze tijd. Daarom moet een college van toezicht gaan controleren of advocaten hun voorschriften goed naleven en geen misbruik maken van hun privileges.

Controle op witwassen

Het college is onder andere belast met controle op witwassen, zoals dat is omschreven in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Werkwijze nieuw college van toezicht

De lokale dekens – de voorzitter en toezichthouder in een arrondissement – oefenen straks primair het toezicht uit, onder eindverantwoordelijkheid van het college van toezicht. De toezichthouder rapporteert jaarlijks in het openbaar over zijn werkzaamheden.

Tuchtrecht

Advocaten die de beroepsregels of gedragsnormen overtreden, kunnen tuchtrechtelijk worden aangepakt. Op dit moment kunnen tuchtklachten alleen via de lokale deken aan de tuchtrechter worden voorgelegd. Straks kunnen klanten van advocaten dat ook rechtstreeks doen.

Geheimhoudingsplicht

De geheimhoudingsplicht van advocaten wordt in de wet vastgelegd. Dekens kunnen voor de toezichthoudende taken de geheimhoudingsplicht doorbreken. Dat kunnen de leden van het college niet. Ook kunnen zij niet kennis nemen van de inhoud van advocatendossiers.

(Bron: www.rijksoverheid.nl)