Krijgen krakers gelijk?

22 maart 2009

Een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 19 februari jl. (LJN: BH3542) heeft voor een hoop commotie gezorgd.

Burgemeester Cohen gaf aan ontstemd te zijn over deze uitspraak.

Voorafgaand aan de bespreking van de uitspraak zal ik kort de regelgeving schetsen. Om krakers ertoe te dwingen een woning te ontruimen bestaan twee wettelijke mogelijkheden.

Methode 1
In de eerste plaats is het kraken van een woning die nog niet langer dan één jaar leeg staat een strafbaar feit. Op basis van dit strafbare feit kan justitie optreden en een gekraakte woning ontruimen. Dit kost de eigenaar dan ook geen geld. Wel zal de eigenaar moeten aantonen dat de woning korter dan een jaar leeg staat. En: justitie zal niet altijd willen optreden.

Methode 2
In de tweede plaats is het kraken van een woning onrechtmatig. Een eigenaar kan een procedure aanhangig maken en daarin vorderen dat de woning wordt ontruimd. Dat de kraker de woning onrechtmatig gebruikt staat vast. In kort geding wordt toch met enige regelmaat een vordering tot ontruiming van de eigenaar afgewezen. De rechter toetst in een dergelijke kort-gedingprocedure het spoedeisend belang. De eigenaar moet dan aantonen dat hij een spoedeisend belang heeft bij de ontruiming.

De uitspraak van de Rechtbank Amsterdam
Terug naar de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.

De procedure was door de krakers aanhangig gemaakt tegen de staat der Nederlanden, die het pand wilde ontruimen. Dit op basis van de eerste in het vorenstaande geschetste mogelijkheid. De rechter redeneerde dat de krakers een beroep toekwam op het in de grondwet en in het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens vastgelegde woonrecht. Om dit woonrecht opzij te kunnen zetten is, aldus de rechter, een duidelijke wet nodig. De rechter achtte de in het wetboek van strafrecht opgenomen regeling over leegstand, korter dan één jaar, onvoldoende duidelijk. De staat mocht aldus niet ontruimen. Indien andere rechtbanken deze uitspraak volgen staat de mogelijkheid om krakers te ontruimen op basis van het wetboek van strafrecht (kraak terwijl het pand korter dan een jaar leegstaat) op losse schroeven.

Kanttekeningen bij de uitspraak
Deze uitspraak geeft aanleiding tot de volgende kanttekeningen:
1. Er is hoger beroep ingesteld, het Gerechtshof Amsterdam oordeelt hier nog over (en eventueel de Hoge Raad);
2. Deze uitspraak laat onverlet dat de eigenaar zelf, zo nodig in kort geding, de ontruiming kan vorderen op die procedure heeft deze uitspraak geen invloed;
3. Er gaan in de tweede kamer stemmen op om krakers strenger aan te kunnen pakken. Inmiddels is, met dit doel, door een drietal kamerleden een initiatiefwet ingediend (nummer 31560).

Wij houden u op de hoogte.

Klik hier om het gehele artikel te lezen.