Gemeente moet inzage geven Meldpunt Integriteit

17 april 2012

De bestuursrechter heeft 18 april jl. het beroep tegen de weigering door de gemeente Haarlemmermeer om inzage te geven in meldingen bij het gemeentelijke Meldpunt Integriteit gegrond verklaard.

Journalisten van het Haarlems Dagblad hebben via een Wob-verzoek om inzage gevraagd in alle stukken die betrekking hebben op alle onderzochte meldingen bij het Meldpunt Integriteit van de gemeente Haarlemmermeer. De gemeente Haarlemmermeer heeft het verzoek ingewilligd in zoverre dat de gemeente een overzicht heeft verstrekt van de meldingen vanaf 2006 en de aard en de wijze van afdoening daarvan. De gemeente heeft inzage in de onderliggende stukken geweigerd omdat het gaat om medewerkers en eventuele anderen die een melding hebben gedaan in het vertrouwen dat met hun melding vertrouwelijk zou worden omgegaan. De journalisten zijn tegen deze weigering in beroep gegaan.

De gemeente heeft de bij de casus betrokken ambtenaren in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken. Ingeval de ambtenaren bezwaren hadden, werd in deze bezwaren onverkort aanleiding gezien af te zien van openbaarmaking. De rechtbank is van oordeel dat de gemeente bij het verzoek om openbaarmaking naast de in de jurisprudentie ontwikkelde criteria ook op jurisprudentie gestoelde uitgangspunten in acht had moeten nemen. De rechtbank heeft deze uitgangspunten geformuleerd en aan de hand hiervan de afzonderlijke casus besproken. Dit heeft met betrekking tot een aantal documenten geleid tot een gegrond beroep.

Klik hier voor de gehele uitspraak.

(Bron: www.rechtspraak.nl)