Wetsvoorstel Over de Terugvordering van Staatssteun: Een Diepgaande Analyse en Discussie

28 juni 2016

Op 15 juni 2016 werd het wetsvoorstel “Wet terugvordering staatssteun” gepubliceerd en beschikbaar gesteld voor internetconsulatie. Het doel van het wetsvoorstel is om te waarborgen dat staatssteun die teruggevorderd moet worden van de Europese Commissie daadwerkelijk kan worden teruggevorderd. Reacties op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zijn mogelijk tot 27 juli 2016.

Laten we deze terms even toelichten. Als (decentrale) overheden staatssteun verlenen die door de Europese Commissie als onrechtmatig wordt aangemerkt, moet de steun, inclusief rente, onmiddellijk worden teruggevorderd. Het idee is dat het marktvoordeel dat een begunstigd bedrijf tegenover zijn concurrenten heeft gehad door de staatssteun, ongedaan wordt gemaakt en de voorheen bestaande marktsituatie wordt hersteld.

Het is aan het land dat lid is van de EU om ervoor te zorgen dat het nationale recht de basis en procedures voorziet die nodig zijn voor terugvordering. Het Nederlandse recht heeft nog geen volledige regels voor alle gevallen, en dit wetsvoorstel beoogt dit gat op te vullen.

Het wetsvoorstel zorgt voor een duidelijke basis en een regeling voor de terugvordering van staatssteun. Dit vervangt de huidige, minder robuuste nationaalrechtelijke regelingen en procedures. Het stelt het betreffende bestuursorgaan in staat en verplicht het om de terug te vorderen staatssteun te innen van elke betrokken begunstigde. Dit houdt in het verzenden van een betalingsbesluit. De invorderingsprocedure valt onder de regels van hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Tegen het betalingsbesluit kan in eerste en enige aanleg beroep worden aangetekend bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Het wetsvoorstel is van toepassing op alle soorten steun, met uitzondering van fiscale steun. Voor fiscale steun voorziet de wet dat deze moet worden teruggevorderd met bestaande instrumenten uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr), indien een Commissiebesluit dit vereist.

Het wetsvoorstel bepaalt ook wat er gebeurt met de teruggevorderde staatssteun. Als een Rijksbestuursorgaan de steun heeft verstrekt, gaat het geld bij succesvolle terugvordering naar de staat. Indien een decentrale overheid de steun heeft verstrekt, gaat het geld terug naar die decentrale overheid.

Blijf op de hoogte door hier onze eBooks en nieuwsbrieven te downloaden.

Wil je meer weten over staatssteun en terugvordering? Neem contact op met Martijn Jongmans of Adriaan Buyserd voor vragen over het wetsvoorstel en de mogelijke implicaties voor jouw organisatie.