Vijf tips over Blurring

sector:

Retail & Franchise

01 december 2015

Innovatieve concepten in de foodretail volgen elkaar in rap tempo op. De pick up points zijn nog maar net in ons winkellandschap geïntegreerd of een ander fenomeen staat al weer voor de deur. Blurring. Retailconcepten gecombineerd met horeca. Een beproeft concept is weer terug van weggeweest.

Vorige week opende Van Heinde haar eerste versmarkt in het Paleiskwartier in ’s-Hertogenbosch. Hier kan men niet alleen terecht voor de boodschappen, maar ook om vers bereide maaltijden te nuttigen. Diezelfde week opende Jumbo een Foodmarkt in Veghel. Sushi en pizza worden in de supermarkt bereid en de klant kan het gerecht in een speciaal ingericht café opeten. Branchevervaging is een feit. Wij geven u vijf tips indien u blurring in de praktijk wenst te brengen.

1.      Huurovereenkomst

Controleer of uw huurovereenkomst blurring toestaat. Artikel 1.3 van de standaard ROZ huurovereenkomst regelt de contractuele bestemming van het gehuurde. Indien daar is opgenomen dat u het gehuurde uitsluitend mag gebruiken voor de exploitatie van een supermarkt, dan is het uitgangspunt dat toevoeging van een horecaconcept zonder toestemming van de verhuurder niet mogelijk is. De verhuurder kan aanspraak maken op contractuele boetes indien u geen toestemming vraagt en handelt in strijd met artikel 1.3. Bij gebruik van deze huurovereenkomst bent u bovendien zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle vergunningen die nodig zijn voor het specifieke gebruik dat u van het gehuurde maakt. Verkrijgt u de benodigde vergunningen niet dan kunt u de huurovereenkomst op die grond niet tussentijds beëindigen.  

 2.      Bestemmingsplan   

Zorg ervoor dat uw concept in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Rust op het perceel de bestemming “gemengd” dan is blurring veelal geen probleem. Als de toegestane bestemming “detailhandel” is dan zijn volwaardige horecafuncties niet toegestaan. Om de ontwikkeling toch mogelijk te maken, kunt u een verzoek indienen bij de gemeente om af te wijken van het bestemmingsplan. Regel dat tijdig.

3.      Winkeltijdenwet

Houd rekening met de winkeltijdenwet. In de winkeltijdenwet is bepaald dat winkels van maandag tot en met zaterdag van 06:00 uur tot 22:00 geopend mogen zijn. Gemeenten mogen ook zelf regels opstellen aangaande de winkeltijden. Indien de horecafunctie ondergeschikt is aan de detailhandel, dan dienen de openingstijden van de horeca veelal gelijk te zijn aan die van de winkel en zijn dus niet de ruimere openingstijden voor horecagelegenheden van toepassing.    

4.      Drank- en Horecawet

De drank- en horecawet bevat een verbod op het schenken van alcohol in winkels. Eind oktober is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gestart met de pilot “reguleren mengvormen winkel/horeca” waarmee onderzocht wordt hoe blurring in de huidige drank- en horecawet kan worden ingepast. De pilot heeft tot Kamervragen geleid. In 2016 wordt de drank- en horecawet geëvalueerd en daarin worden ook de knelpunten rondom blurring betrokken. Wordt vervolgd.

5.      Lokale regelgeving

Check de lokale regelgeving. Gemeenten hebben diverse instrumenten tot hun beschikking om invulling te geven aan ruimtelijk beleid. Zo is in een aantal gemeenten een ondergeschikte horecafunctie binnen de bestemming detailhandel toegestaan. Er worden dan wel nadere eisen gesteld aan bijvoorbeeld het maximale vloeroppervlak dat in gebruik mag worden genomen ten behoeve van horeca. Ook is het van belang om aandacht te schenken aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) waarin onder meer regels worden gesteld ten aanzien van reclame, winkeluitstallingen en terrassen.   

Heeft u vragen? Bel of mail dan vrijblijvend met ondergetekenden of met één van de andere advocaten uit de sector retail en franchise.