Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Goederenrecht.

expertise:

Cassatie

10 februari 2017

Rechtsmiddelenverbod van art. 3:268 lid 3 BW analoog van toepassing op beschikking tot verblijven van verpand goed aan pandhouder (art. 3:251 BW)? Vgl. HR 17 juni 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1401, NJ 1995/367.

ECLI:NL:HR:2017:213, Hoge Raad, 16/01025

Klik hier voor de volledige uitspraak.