Uitspraak Hoge Raad: Overheidsprivaatrecht

expertise:

Cassatie

24 maart 2017

Overheidsprivaatrecht. Ruimte voor Ruimte (RvR)-regeling. Mogelijkheid tot het aangaan van bevoegdhedenovereenkomst. Mag gemeente op grond van RvR-regeling sloop van stallen en intrekking milieurechten elders in gemeente of provincie bedingen in ruil voor planologische medewerking aan woningbouw? Belangen die met planologische bevoegdheid kunnen worden gediend. Verwijzing naar rechtspraak Afdeling bestuursrechtspraak. Is sprake van kostenverhaal of ontoelaatbare doorkruising van publiekrechtelijke regelgeving?

ECLI:NL:HR:2017:483, 24 maart 2017, nr. 15/05631

Klik hier voor de volledige uitspraak.