Uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsrecht

expertise:

Cassatie

02 december 2016

Ondernemingsrecht. Enquêteprocedure. Terinzagelegging onderzoeksverslag voor eenieder (art. 2:353 lid 2 BW). Mag ondernemingskamer in zodanig geval aan een derde op diens verzoek een afschrift van dat verslag verstrekken?

ECLI:NL:HR:2016:2740, 2 december 2016, nr. 15/01860

Klik hier voor de volledige uitspraak.