Uitspraak Hoge Raad: Belastingrecht

expertise:

Cassatie

02 juni 2017

Art. 13bis Wet LB 1964; art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM. De keuze van de wetgever het belastbare voordeel van een ook voor privédoeleinden ter beschikking gestelde auto op forfaitaire wijze te bepalen om redenen van eenvoud, doelmatigheid en praktische uitvoerbaarheid is niet van elke redelijke grond ontbloot en leidt in casu niet tot een individuele buitensporige last. Geen schending van art. 1 EP.

ECLI:NL:HR:2017:964, 2 juni 2017, zaaknr. 16/04765.

Klik hier voor de volledige uitspraak.