NZa onderzoekt zorgbemiddeling

sector:

Zorg

20 april 2009

Een zorgaanbieder mag patiënten niet tegen betaling sneller behandelen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) concludeerde na een onderzoek bij een ziekenhuis dat deze vorm van zorgbemiddeling in strijd is met de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

De NZa deed begin 2009 onderzoek naar afspraken tussen een ziekenhuis en een bemiddelingsbureau over wachtlijstbemiddeling. In ruil voor snelle behandeling van een patiënt ontvangt het ziekenhuis in kwestie van het bemiddelingsbureau een vergoeding van maximaal 900 euro per patiënt. Het bemiddelingsbureau berekent de kosten voor bemiddeling op haar beurt door aan haar opdrachtgevers, onder meer werkgevers en sportclubs. Uit het onderzoek blijkt dat op basis van deze bemiddelingsconstructie tot op heden twee patiënten door het betreffende ziekenhuis zijn gezien. Een vergoeding daarvoor was door het ziekenhuis echter nog niet bij het bemiddelingsbureau in rekening gebracht. Het ziekenhuis en het bemiddelingsbureau overtreden de wet pas als zij zich aan de onderling gemaakte afspraken houden en daadwerkelijk een vergoeding betalen respectievelijk in rekening brengen. 

Juridisch kader
Het is wettelijk niet toegestaan om als zorgaanbieder voor de levering van zorg aanvullende kosten in rekening te brengen bovenop de geldende, door de NZa vastgestelde tarieven. Dit verbod geldt ook voor het bemiddelingsbureau. Deze wordt in de onderzochte constructie eveneens aangemerkt als zorgaanbieder, omdat hij kosten in rekening brengt voor het ‘leveren van zorg’.  Door ook bemiddelingsbureaus als zorgaanbieder aan te merken, wordt voorkomen dat zorgaanbieders de kosten van zorg ‘sluipenderwijs’ verhogen door het inschakelen van een bemiddelaar. Overigens hebben verzekerden sowieso recht op zorgbemiddeling van hun verzekeraar.

De NZa is voorstander van zorgbemiddeling zolang die plaatsvindt  binnen de bestaande wet- en regelgeving. Zorgbemiddeling waarbij de consument sneller en goed wordt geholpen en de capaciteit van zorgaanbieders optimaal wordt benut, levert voordelen voor de consument op, doordat hij sneller terugkeert in de maatschappij en zorgt voor afname van wachtlijsten in de zorg.

In de politiek en media bestaat al enige tijd discussie over de wenselijkheid van bemiddelingsinitiatieven tegen betaling. Hierbij is tweedeling in de zorg waarbij zorgaanbieders financieel voordeel behalen door bepaalde groepen patiënten sneller te helpen een mogelijk risico omdat zorgaanbieders wellicht voorrang geven aan patiënten die voor bemiddeling willen en kunnen betalen.

Het is aan de minister van VWS om te bepalen of betaalde zorgbemiddeling in de toekomst wenselijk is (bron: www.nza.nl).