Non-conformiteit van aandelen

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

27 april 2015

Onlangs heeft de rechtbank Overijssel uitspraak gedaan in een kwestie waar overnameadvocaten vaak mee worstelen; de vraag of de bepalingen van Titel 1 van Boek 7 BW van toepassing zijn op aandelentransacties.  Titel 1 van Boek 7 bevat  -onder meer- bepalingen met betrekking tot non- conformiteit van geleverde zaken.  Belangrijke vragen daarbij  zijn altijd of aandelen wel te beschouwen zijn als “zaak” en zo ja wanneer gesteld kan worden dat aandelen “niet conform”zijn. Om discussies tussen partijen hierover  te voorkomen wordt  in de overnamepraktijk daarom vaak in de koopovereenkomst opgenomen dat Titel 1 van Boek 7 niet op de koop en levering van de betreffende aandelen van toepassing is.

In de rechtspraak is inmiddels meermalen uitgemaakt dat de artikelen uit Titel 1 van Boek 7 BW met betrekking tot non- conformiteit ook van toepassing kunnen zijn op de verkoop en levering van aandelen. Ook in voornoemde uitspraak van de rechtbank Overijssel is dit het geval.

In de betreffende zaak werden door de koper van 100% van de aandelen een aantal claims ingediend tegen de verkopers van de aandelen die zijn gebaseerd op de in de koopovereenkomst opgenomen garantiebepalingen.  De rechtbank constateert in deze zaak in de eerste plaats dat Titel 1 van Boek 7 BW  van toepassing is omdat 100% van de aandelen wordt verkocht en daarmee feitelijk de hele onderneming . Vervolgens constateert de rechtbank dat de garantieclaims van koper feitelijk te beschouwen zijn als non-conformiteitsclaims (dit ondanks dat partijen toepasselijkheid van Titel 1 van Boek 7 BW in de koopovereenkomst hebben uitgesloten).

Deze constatering van de rechtbank is in deze casus belangrijk omdat koper de claims heeft ingediend na het verstrijken van 2 jaar nadat de eerste verwijten door koper aan verkopers zijn gemaakt.  Artikel 7:23 BW bepaalt dat claims inzake non-conformiteit verjaren na het verstrijken van twee jaar nadat de mededeling is gedaan dat de geleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt  (behoudens tijdige stuiting van de verjaring). Als gevolg hiervan oordeelt de rechtbank dat de claims van koper in casu zijn verjaard aangezien niet gebleken is van een stuitingshandeling.

De rechtbank komt dus tot dit oordeel ondanks het feit dat in de koopovereenkomst mogelijk langere termijnen zijn opgenomen waarbinnen garantieclaims kunnen worden ingediend en ongeacht het feit dat partijen toepasselijkheid van Titel 1 van Boek 7 BW in de koopovereenkomst hebben uitgesloten. Ten aanzien van dit laatste punt oordeelt de rechtbank dat aan het uitsluiten van Titel 1 van Boek 7 BW (en daarmee ook van artikel 7:23 BW) ten aanzien van de verjaring geen betekenis toekomt omdat artikel 3:222 lid 3 bepaalt dat er geen afstand kan worden gedaan van verjaring voordat de verjaring is voldaan.

Conclusie van deze uitspraak voor de praktijk.

Het uitsluiten van Titel 1 van Boek 7 BW in de koopovereenkomst aandelen werkt in die zin dat daarmee bewerkstelligd wordt dat er geen beroep kan worden gedaan op impliciete garanties die niet in de koopovereenkomst zijn opgenomen. Het uitsluiten van Titel 1 van Boek 7 BW in de koopovereenkomst aandelen lijkt niet tot gevolg te hebben dat de in artikel 7:23 lid 2 genoemde verjaringstermijn buiten toepassing kan worden gesteld door bij voorbeeld een in de koopovereenkomst opgenomen langere vervaltermijn voor garantieclaims. Het blijft derhalve zaak voor kopers van aandelen om snel na de eerste melding van non conformiteit een rechtsvordering in te stellen dan wel tijdig de verjaring te stuiten.

Rechtbank Overijssel 7 januari 2015, LJN ECLI:NL:RBOVE:2015:363