Nieuwe maatregel: verruiming van deeltijd WW

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

31 maart 2009

In aansluiting op het artikel in de nieuwsbrief van februari jl. terzake de verlenging van de bijzondere regeling werktijdverkorting berichten wij u dat deze regeling per 21 maart jl. is komen te vervallen. Het kabinet en de sociale partners hebben inmiddels gezamenlijk een pakket maatregelen geformuleerd om de problematiek op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Een van de maatregelen is de invoering voor alle bedrijven – dus niet alleen voor de bedrijven die aan de scherpe criteria voor werktijdverkorting voldoen – van een additionele mogelijkheid voor deeltijd WW. 

De regeling is bedoeld voor bedrijven die voldoende gezond zijn om, ondanks een tekort aan orders en omzet, door de crisis heen te komen. Het gaat om de behoefte van werkgevers om bepaalde werknemers te kunnen behouden voor het bedrijf. Vakmensen moeten ontslaan teneinde het hoofd boven water te houden kan op lange termijn immers grote nadelige gevolgen hebben. Als werkgever raakt u betrokken mensen kwijt en u verliest know how en ervaring. Met de introductie van een verruimde regeling van deeltijd WW beoogt het kabinet mogelijkheden te scheppen voor het behoud van deze arbeidsrelaties. 
 

Bestaande mogelijkheid deeltijd WW
De Werkloosheidswet (WW) kent reeds de mogelijkheid dat werkgever en werknemer (in overleg) besluiten dat werknemer minder uren gaat werken in plaats van volledig ontslag. Indien aan alle eisen van de WW is voldaan kan dit leiden tot een WW uitkering voor de werknemer. De werknemer krijgt daardoor meer inkomen dan bij een volledige uitkering en hij verliest zijn dienstverband niet volledig. Voor de werknemer gelden in dit geval wel de normale sollicitatieplicht en de eventuele re-integratieverplichtingen. Echter, voordat het aantal contracturen wordt verlaagd moet eerst een (termijn overeenkomend met) opzegtermijn in acht worden genomen. Het kabinet en de sociale partners zijn van oordeel dat hierdoor deze mogelijkheid van deeltijd WW niet voldoende gericht is op het behoud van vakmensen.

Nieuwe regeling deeltijd WW
Inhoud nieuwe regeling
Per 1 april a.s. wordt de verruimde regeling voor deeltijd WW geïntroduceerd om vakkrachten te kunnen behouden. Werkgevers krijgen de mogelijkheid het aantal arbeidsuren van een werknemer met ten hoogste 50% te verminderen. Werknemer zal voor het aantal niet gewerkte uren een WW uitkering ontvangen. De werknemer blijft in dienst van de werkgever voor de gewerkte arbeidsuren en de niet gewerkte uren. Sollicitatie- en eventuele re-integratieverplichtingen uit de WW gelden niet, evenmin als een in acht te nemen opzegtermijn (in tegenstelling tot de bestaande mogelijkheid van deeltijd WW). De WW uitkering komt in mindering van de reeds opgebouwde WW-rechten van de werknemer, voorts bouwt werknemer geen nieuwe WW-rechten op over uren waarvoor hij een WW uitkering ontvangt.

Nadere voorwaarden
Er zijn een aantal aanvullende voorwaarden geformuleerd waaraan werkgevers moeten voldoen alvorens zij een (geslaagd) beroep op de regeling kunnen doen:

– Er dient instemming te zijn van de vakbonden of personeelsvertegenwoordigers;

– Onderdeel van voornoemde instemming betreft afspraken over scholing van werknemers gedurende de periode van deeltijd WW.

Indien werkgever toch overgaat tot ontslag van een werknemer waarvoor deeltijd WW is aangevraagd, gedurende de periode van deeltijd WW, dient de werkgever een vergoeding aan het UWV te betalen ter hoogte van de helft van de genoten deeltijd WW uitkering van de betreffende werknemer. Deze verplichting tot het betalen van een vergoeding geldt eveneens indien de werknemer na afloop van de deeltijd WW wordt ontslagen, tenzij de werknemer ten minste een derde van de duur van de deeltijd WW periode -met een minimum van 3 maanden- nog volledig in dienst is geweest.

Duur deeltijd WW
Elke werkgever kan eenmaal een beroep doen op de regeling tot 1 januari 2010. Het eerste beroep op de regeling geldt voor een periode van (maximaal) 13 weken. Vervolgens kan het beroep ten hoogste 2 maal worden verlengd, steeds voor een periode van (maximaal) 26 weken. Hierbij dient wel een kanttekening worden geplaatst. Indien de minister na de eerste periode van 3 maanden tot de conclusie komt dat het gebruik niet aansluit bij het doel van de regeling, kan hij de regeling voortijdig sluiten. Tevens kan de minister de regeling per direct sluiten indien zal blijken dat er oneigenlijk gebruik van wordt gemaakt. Tot slot is een budgettair plafond opgenomen van € 375 miljoen. Bij overschrijding hiervan kan de minister de regeling eveneens per direct sluiten.

Overige maatregelen ter voorkoming van werkloosheid dan wel het zo kort mogelijk houden van de werkloosheidsduur zijn onder meer: intensivering van de arbeidsbemiddeling, meer begeleiding van met ontslag bedreigde werknemers naar ander werk en het faciliteren van scholingsinspanningen middels een omscholingssubsidie van maximaal € 2.500,-.

Mocht u voornemens zijn gebruik te maken van de nieuwe regeling voor deeltijd WW of meer informatie wensen over de regeling, kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.