Minder subsidie zorginstelling bij te hoog salaris

sector:

Zorg

20 maart 2011

De gemeenteraad in Den Haag heeft ingestemd met een voorstel om subsidies te korten van instellingen waarvan bestuursleden en/of medewerkers een salaris hebben boven de door de minister van VWS vastgestelde inkomensnormen.

De subsidie wordt gekort voor het bedrag dat de bestuurders meer verdienen dan de landelijk vastgestelde norm. De gemeente kan besluiten hiervan af te zien als de instelling daadwerkelijk stappen zet op weg naar deze normen. Het nieuwe criterium wordt van kracht voor subsidieaanvragen vanaf het jaar 2012. Het college wil hiermee zorgen voor ‘een doelmatige en verantwoorde besteding van publieke middelen’ en aansluiten bij een landelijk maatschappelijk geaccepteerd beloningsbeleid.

De gemeente heeft het voorstel aangenomen om vooruit te lopen op de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Daarin worden de topinkomens in de publieke en semipublieke sector geregeld. Het college verwacht dat de WNT niet eerder (en mogelijk zelfs later) dan 1 januari 2012 in werking zal treden en wil daar niet op wachten.

Lees het raadsvoorstel