Meewerken aan onderzoek van NZa verplicht?

sector:

Zorg

13 februari 2012

De Rechtbank Rotterdam heeft onlangs geoordeeld dat zorgverleners medewerking moeten verlenen aan een door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ingesteld onderzoek, ook als er forse kritiek op dit onderzoek is. Dit is slechts dan anders als de opgevraagde informatie in het geheel niet kan bijdragen aan de taak van de NZa.

De NZa heeft aan een huisarts een boete opgelegd wegens overtreding van artikel 61 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), omdat hij niet heeft voldaan aan het inlichtingenverzoek met betrekking tot het Kostenonderzoek Huisartsenzorg 2008. Gelet op de ingevolge de Wmg op verweerder rustende taak de door huisartsen in rekening te brengen tarieven vast te stellen, was de NZa bevoegd gegevens en inlichtingen te vorderen aangaande de omvang en de kosten van een huisartsenpraktijk. Ondanks de – volgens de huisarts – fundamentele kritiek van onder meer de beroepsorganisaties op de opzet van het onderzoek en de vragenlijst, is de rechtbank van oordeel dat niet kan worden gezegd dat deze gegevens in het geheel niet kunnen bijdragen aan het vervullen van deze taak door de NZa. Derhalve kan niet de conclusie worden getrokken dat de van de huisarts gevraagde gegevens en inlichtingen redelijkerwijs niet nodig waren voor de uitvoering van de wet door de NZa.

In beginsel was de huisarts op grond van artikel 61, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wmg gehouden deze gegevens en inlichtingen te verstrekken. Op grond van de door de huisarts aangevoerde – en door de NZa niet betwiste – samenloop van omstandigheden kon in redelijkheid niet van de huisarts worden verwacht dat hij uiterlijk op de door de NZa gestelde datum de gevraagde inlichtingen zou verstrekken. De NZa had de huisarts in redelijkheid uitstel dan wel vrijstelling moeten verlenen voor het meewerken aan het Kostenonderzoek Huisartsenzorg 2008. Van schending van de inlichtingenverplichting als bedoeld in artikel 61 van de Wmg is geen sprake. Hieruit volgt dat de NZa niet bevoegd was tot het opleggen van een boete aan de huisarts.

Klik hier voor de hele uitspraak (LJN: BV2005)