Kabinet regelt spreekrecht ondernemingsraden

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

10 december 2008

Ondernemingsraden (OR) krijgen in de nabije toekomst spreekrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen (AvA). Ondernemingsraden krijgen het recht om hun standpunt kenbaar te maken met betrekking tot voorgenomen benoemingen, ontslag en de beloningen van zowel bestuurders als commissarissen, voordat de aandeelhouders daarover een besluit nemen. Dit volgt uit een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie en minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ministerraad heeft met dit voorstel ingestemd.

De aanleiding tot het vaststellen van onderhavig wetsvoorstel kan worden gevonden in het standpunt dat de Sociaal-Economische Raad (SER) eerder dit jaar innam in zijn advies over Evenwichtig ondernemingsbestuur. Volgens de SER kan een spreekrecht voor de OR eraan bijdragen dat de belangen van werknemers door de AvA voldoende worden meegewogen. De SER heeft in dat verband bepleit bij beursvennootschappen voor de OR een spreekrecht in de wet te verankeren bij belangrijke bestuursbesluiten waarbij de AvA goedkeuringsrecht heeft en bij benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen. Voor internationale holdings die aan het hoofd staan van een concern waarvan de werknemers in meerderheid buiten Nederland werkzaam zijn, dient een vrijstelling te gelden van de regeling inzake het spreekrecht.

Het kabinet deelt bovengenoemd standpunt van de SER dat een spreekrecht voor de OR bijdraagt aan een versterking van de positie van werknemers. Bij de bevordering van een evenwichtige inkomensverdeling is volgens het kabinet van belang dat ook de zienswijze van de werknemersvertegenwoordigers betrokken kan worden bij de vaststelling van het bezoldigingsbeleid van bestuurders.

Volgens de nieuwe regeling zal een verzoek om goedkeuring van een belangrijk bestuursbesluit pas aan de aandeelhoudersvergadering worden aangeboden nadat de ondernemingsraad in de gelegenheid is gesteld over dat besluit een standpunt te bepalen. Dat geldt ook voor een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurder of commissaris en een besluit tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid.

De exacte inhoud van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State wordt openbaar bij indiening van het voorstel bij de Tweede Kamer.