Is uw onderneming al WWZ-proof?

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

10 november 2014

Afgelopen jaar heeft BANNING u herhaaldelijk geïnformeerd over de Wet Werk en Zekerheid en de gevolgen daarvan voor uw dagelijkse praktijk. Nu per 1 januari 2015 de eerste wijzigingen zullen ingaan, is het verstandig om te controleren of uw arbeidsovereenkomsten al “WWZ-proof” zijn.

Aanzeggen, soms al op 1 januari 2015
Per 1 januari 2015 ontstaat een “aanzegplicht” voor contracten voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer. Bij deze overeenkomsten moet uiterlijk één maand voor de einddatum worden aangegeven of, en zo ja, onder welke voorwaarden, de arbeidsovereenkomst na het van rechtswege eindigen eventueel zal worden voortgezet. Deze wetswijziging heeft onmiddellijke werking en geldt dus ook voor contracten die nu al lopen.

De wetgever heeft slechts één uitzondering hierop willen toelaten: arbeidsovereenkomsten die binnen één maand na inwerkingtreding eindigen, hoeven nog niet te worden aangezegd. Notabene: dat betekent dus dat arbeidsovereenkomsten die op 1 februari a.s. eindigen, moeten worden aangezegd en wel – uiterlijk – op 1 januari 2015.

Het is dus verstandig om in de komende maand in kaart te brengen welke arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd binnen uw onderneming zijn aangegaan voor 6 maanden of langer en wat daarvan de einddatum is. In uw systemen kunt u vervolgens een tijdige aanzegging agenderen. Dat voorkomt schadevergoedingsclaims van werknemers. Het ontbreken van een aanzegging of het niet tijdig aanzeggen leidt immers tot een (door de werknemer te claimen) recht op schadevergoeding van maximaal één maandsalaris.

Concurrentiebeding: na 1 januari 2015 niet meer in contract voor bepaalde tijd
Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die worden aangegaan (lees: gesloten) op of na 1 januari 2015 mogen in beginsel géén concurrentiebeding bevatten. Afwijking van deze hoofdregel is alleen mogelijk indien een concurrentiebeding noodzakelijk is wegens “zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen”. Dat vereist een gedegen, op het specifieke bedrijf, de markt en de functie, afgestemde motivering, waaraan strenge eisen zullen worden gesteld.

De arbeidsovereenkomst waarin “standaard” een concurrentiebeding staat, is in de toekomst dus niet meer bruikbaar bij contracten voor bepaalde tijd. Indien u in uw onderneming ook bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een concurrentiebeding noodzakelijk acht wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, is het zaak daartoe een gedegen motivering op te stellen en deze in de arbeidsovereenkomst zelf (tegelijk met het beding) op te nemen. Wij adviseren u op dit punt graag nader.

Aangezien een concurrentiebeding nog wel mag worden opgenomen in contracten voor bepaalde tijd die u vóór 1 januari 2015 aangaat (sluit), kan dat reden zijn om nog voor die datum een arbeidsovereenkomst aan te gaan. Dat kantonrechters vanwege de wetswijziging na 1 januari 2015 strenger naar dergelijke concurrentiebedingen zullen kijken, is echter niet uit te sluiten.

Proeftijd: na 1 januari 2015 niet meer in contract voor bepaalde tijd tot 6 maanden
Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd tot (en met) 6 maanden, mogen vanaf 1 januari 2015 geen proeftijd meer bevatten. Ook hierop dient u alert te zijn. Bevat na 1 januari a.s. een dergelijk contract toch nog een proeftijd, dan kan daarop géén beroep worden gedaan.

Ook hier geldt dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die worden aangegaan vóór 1 januari 2015, ongeacht de contractsduur, nog wel een proeftijdbeding mogen bevatten.

Conclusie
De in dit artikel behandelde wijzigingen op grond van de Wet Werk en Zekerheid noodzaken in de komende twee maanden tot een controle van de modelarbeidsovereenkomsten die uw in uw onderneming gebruikt en het in kaart brengen van de einddata van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die 6 maanden of langer duren.

Ook op andere fronten wijzigen per 1 januari a.s. en vervolgens per 1 juli 2015 nog de nodige zaken. Het kan praktisch zijn om daarop in de komende maanden al te anticiperen. Bijvoorbeeld bij het bepalen van de contractsduur van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, zulks met het oog op de per 1 juli 2015 veranderende ketenregeling.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u uw (model) arbeidsovereenkomsten laten controleren op WWZ-aspecten? Neemt u dan gerust contact op met de leden van de sectie Arbeidsrecht.