Hardshock Festival Zwolle mag doorgaan

23 april 2013

De voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel oordeelde deze week dat het dancefestival Hardshock op 27 april a.s. in Zwolle mag doorgaan. Omwonenden spanden een spoedprocedure aan om de vergunningen te laten schorsen. Zij vreesden vooral dat de geluidoverlast te groot zou zijn.

Verleende vergunningen

Op basis van de APV heeft de organisator van het festival een evenementenvergunning en een ontheffing voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur aangevraagd. Daarnaast heeft de organisator een omgevingsvergunning aangevraagd omdat dit plaatsvindt in strijd met de vigerende bestemming. Ook deze vergunning is verleend.

Tegen dit laatste besluit zijn de bezwaren van de omwonenden gericht. Verzoekers stellen dat zij onevenredige (geluids)overlast van het festival zullen ondervinden.

Gegeven de korte termijn waarop het festival zou plaatsvinden, hebben de bezwaarmakers een voorlopig oordeel gevraagd van de voorzieningenrechter waarbij is verzocht de verleende vergunning te schorsen. Zou deze voorziening worden getroffen, dan zou het festival niet kunnen doorgaan.

Redelijkheid van het beleid niet getoetst

Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit gemotiveerd met een verwijzing naar de nota “Evenementen met een luidruchtig karakter” die is opgesteld door de VROM-inspectie. Verzoekers hebben gesteld dat de in de Beleidsregel opgenomen maximum geluidsnormen zo buitensporig hoog zijn, dat reeds hierom de grenzen van een redelijke beleidsvorming is overschreden.

De voorzieningenrechter was van oordeel dat de voorlopige voorzieningenprocedure zich niet leent voor de exceptieve toetsing van de beleidsregel. Met andere woorden, de voorzieningenrechter oordeelde in deze procedure niet of het beleid waarnaar is verwezen op zichzelf rechtmatig is. De voorzieningenrechter onderzocht dus uitsluitend welke geluidoverlast de bestreden besluiten in de praktijk zal hebben voor de omwonenden en of hieraan gevolgen moeten worden verbonden.

Geluidsoverlast binnen de normen

De voorzieningenrechter oordeelde dat er sprake is van geluidsoverlast, maar dat dit binnen de normen blijft van de nota “Evenementen met een luidruchtig karakter”. Op basis van de in deze nota opgenomen berekeningswijze van geluidsoverlast bij evenementen, acht de voorzieningenrechter het niet waarschijnlijk dat voor de omwonenden ‘onduldbare hinder’, zoals omschreven in die nota, ontstaat.

Het verzoek om voorlopige voorziening wordt afgewezen. De verleende vergunning is niet geschorst en het evenement kan daarom gewoon doorgang vinden.