De Europese Unie neemt stappen om de beveiliging van uw bedrijfsgeheimen te verbeteren

15 januari 2014

De Europese Commissie heeft een wetsvoorstel gepresenteerd voor een nieuwe Richtlijn die zich richt op de bescherming van bedrijfsgeheimen. Als deze Richtlijn actief wordt, zal de beveiliging van bedrijfsgeheimen in de EU verbeteren.

Bedrijfsgeheimen zijn zelfs volgens de Europese Commissie zeer essentieel, vooral voor MKB’s die vaak niet over voldoende financiële capaciteit en mankracht beschikken om een uitgebreid portfolio van intellectuele eigendomsrechten te onderhouden.

Binnen de afgelopen 10 jaar heeft 20% van alle Europese bedrijven te maken gehad met het risico op diefstal van hun bedrijfsgeheimen. Bovendien lijkt er de afgelopen jaren een sterke toename van dit fenomeen door cybercriminaliteit, afluisterinspanningen en industriële spionage.

Het is duidelijk dat er momenteel grote verschillen bestaan tussen de verschillende EU-lidstaten wat betreft de mate waarin ze bedrijven juridische bescherming bieden tegen diefstal van bedrijfsgeheimen en ander misbruik. De Europese Commissie wil deze situatie veranderen en streeft naar een niveau van juridische bescherming dat vergelijkbaar is met het hoge niveau dat in de VS wordt gehanteerd.

Het wetsvoorstel definieert een bedrijfsgeheim als informatie die aan drie voorwaarden voldoet: (1) het is geheime informatie dat niet zomaar openbaar kan worden gemaakt, (2) de informatie heeft commerciële waarde juist omdat het geheim wordt gehouden, en (3) de persoon die over de informatie beschikt heeft redelijke stappen ondernomen om de informatie geheim te houden.

Het wetsvoorstel beoogt dat bedrijfsgeheimen niet op illegale wijze worden verworven, gebruikt of onthuld. Maar wat wordt dan als ‘illegaal’ beschouwd? Het wetsvoorstel geeft enkele voorbeelden:

– Verkrijging: Het ongeoorloofd verkrijgen van bedrijfsgeheimen zonder toestemming opzettelijk of door bewuste roekeloosheid. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: ongeautoriseerde toegang tot documenten of het kopiëren daarvan, diefstal, omkoping, het misleiden van mensen, inbreuk maken op een geheimhoudingsverplichting of uitlokking en ander gedrag dat onder de gegeven omstandigheden valt onder oneerlijke of onoprechte handelspraktijken.

– Gebruik en Openbaarmaking: Dit is onrechtmatig als het met opzet of bewuste roekeloosheid wordt gedaan door een persoon die bedrijfsgeheimen op onrechtmatige wijze heeft verkregen, tegen een geheimhoudingsverplichting ingaat, of handelt tegen een wettelijke verplichting om het gebruik van dit bedrijfsgeheim te beperken. Het is ook illegaal als de gebruikende persoon wist of redelijkerwijs had moeten weten dat het bedrijfsgeheim afkomstig was van iemand anders die het onrechtmatig gebruikte of openbaar maakte.

– Het bewust produceren, aanbieden of op de markt brengen van ‘inbreukmakende goederen’ of het importeren, exporteren, of opslaan van dergelijke goederen met dat doel, wordt ook als illegaal beschouwd.

Onder dit wetsvoorstel moeten EU-lidstaten civielrechtelijke maatregelen, procedures en juridische middelen vaststellen voor een effectieve bescherming tegen illegale praktijken. Deze bescherming moet evenwichtig, eenvoudig, snel en kosteneffectief zijn.

Het wetsvoorstel biedt zowel mogelijkheden voor reguliere procedures als voor preventieve maatregelen en conservatoir beslag. Bovendien zijn er specifieke regels om bedrijfsgeheimen ook tijdens de civiele procedure geheim te houden. Het indienen van klachten moet binnen twee jaar plaatsvinden.

Als uw bedrijf tot de 20% behoort die te maken krijgt met bijvoorbeeld diefstal van bedrijfsgeheimen, zullen er in de toekomst veel mogelijkheden zijn om dit te corrigeren en schadevergoeding te vorderen. Bedrijfsgeheimen kunnen dus beter worden afgedwongen. De nationale rechter zal in het kader van dit wetsvoorstel onder meer het volgende kunnen bevelen:

– Bevelen dat de betwiste bedrijfsgeheimen niet meer worden gebruikt.
– Verbieden dat de betrokken personen deze produceren, aanbieden of op de markt brengen (of importeren, exporteren of opslaan voor die doelstellingen).
– Opleggen van ’toepasselijke maatregelen’.

Bij deze laatste categorie moet men denken aan een verklaring voor recht, het terugroepen van inbreukmakende goederen, het ontnemen van inbreukmakende eigenschappen van deze goederen, de vernietiging van inbreukmakende goederen, en de vernietiging van gegevens die bedrijfsgeheimen bevatten.

De eiser kan schadevergoeding eisen voor de daadwerkelijk geleden schade. Ook de gedaagde kan onder bepaalde condities, als hij in principe te goeder trouw was maar toch wordt veroordeeld, een (beperkt) recht op schadevergoeding krijgen.

Tevens krijgt de eiser het recht om de bekendmaking van de uitspraak aan te vragen, die ten laste komt van de gedaagde. Als dit wordt toegestaan, kan dit de reputatie van de gedaagde ernstig beschadigen. Dit is op zichzelf al een reden om zorgvuldig met bedrijfsgeheimen om te gaan.

Bedrijven die te kwader trouw procederen en daarmee misbruik maken van het nieuwe stelsel, moeten zich ervan bewust zijn dat zij bepaalde risico’s lopen. Zo mogen nationale rechters sancties opleggen. Het wetsvoorstel bepaalt bovendien dat de rechter in het geval van kwade trouw kan bevelen dat de betwiste ‘bedrijfsgeheimen’ openbaar worden gemaakt.

Wil je meer weten?

Neem dan vrijblijvend contact op met Adriaan Buyserd via e-mail.

Wil je op de hoogte blijven?

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.