Afsluiting van agentuur (3): Wat is de beste manier om uw samenwerking te beëindigen?

20 oktober 2015

Het beëindigen van een agentuurovereenkomst gaat vaak gepaard met flink wat hindernissen. Zeker wanneer de wettelijke regels die bij beëindiging gelden wordt genegeerd, liggen juridische procedures op de loer. Maar hoe kunt u best u agentuurovereenkomst beëindigen? Hieronder een overzicht.

In eerdere artikelen hebben we uitleg gegeven over het vergoedingssysteem dat geldt voor een handelsagent afhankelijk van de specifieke omstandigheden bij het einde van een agentuurovereenkomst. Daarna hebben we deze vergoedingen bekeken vanuit het perspectief van de principaal (zoals de producent, leverancier, distributeur of merkhouder). In dit derde artikel bieden we een aantal praktische tips voor het beëindigen van een agentuurovereenkomst met als motto: voorkomen is beter dan genezen.

Een essentieel uitgangspunt is dat partijen in principe zelf mogen bepalen wat de inhoud van een overeenkomst is. Maar in sommige gevallen worden er beperkingen gesteld door de wet om een zwakkere partij te beschermen. Zo gelden er regels voor de manieren om een agentuurovereenkomst te beëindigen onder de wettelijke regeling van agentuur.

Zo is het mogelijk om samen overeen te komen om de agentuurovereenkomst te beëindigen (met wederzijds goedvinden). Dit moet dan wel duidelijk zijn vastgelegd, meestal schriftelijk. Om mogelijke problemen te voorkomen, is het raadzaam om via uw advocaat een vaststellingsovereenkomst op te stellen. Hierin kunnen partijen afspreken dat ze elkaar over en weer vrijwaren. Dit minimaliseert het risico dat u op een later moment nog met een schadeclaim of andere gevolgen van de agentuurovereenkomst of de beëindiging daarvan wordt geconfronteerd.

Als je een contract voor bepaalde tijd bent aangegaan, eindigt dit in principe vanzelf na het verstrijken van de looptijd. Echter, als beide partijen de agentuurrelatie voortzetten na het verstrijken van de looptijd, ontstaat daarmee automatisch een agentuurovereenkomst voor onbepaalde tijd, op dezelfde voorwaarden.

Bij agentuur helpt het om duidelijk te zijn over de datum van beëindiging. Het is aan te raden om dit schriftelijk te bevestigen aan uw wederpartij, om discussies te voorkomen. Ook is het van belang om de regels voor het opzeggen van agentuurovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd in acht te nemen. Bij beëindiging zonder het naleven van de opzegtermijn kan je in principe aansprakelijk worden gesteld voor schade. Dit geldt tenzij er een dwingende reden is die onverwijld aan de andere partij wordt medegedeeld.

Houd er ook rekening mee dat een agentuurovereenkomst eindigt door het overlijden van de handelsagent, maar niet onmiddellijk bij het overlijden van de principaal. Erfgenamen en handelsagent kunnen dan binnen negen maanden na het overlijden de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van vier maanden.

Tot slot, er zijn nog andere manieren om de agentuurovereenkomst te beëindigen. Denk hierbij aan nietigheid of vernietigbaarheid. De grondslag hiervoor kan liggen in misleiding bij het tot stand komen van de overeenkomst, of bedreiging, fraude of misbruik van omstandigheden. Dit is vrij complex, dus als u meer informatie wilt, neem dan gerust contact met ons op.

En wilt u op de hoogte blijven van dit onderwerp? Download dan onze eBooks en nieuwsbrieven. En heeft u een advocaat nodig die gespecialiseerd is in deze materie? Mail dan vrijblijvend met Gino van Roeyen of Adriaan Buyserd.