Dag van de Scheiding op 15 september 2011

17 juli 2011

Op 15 september 2011 zal de tweede Dag van de Scheiding plaats vinden. BANNING N.V. zal net als vorig jaar deelnemen aan dit initiatief van de vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators. De vFas wil door het organiseren van deze dag meer aandacht vestigen op het belang van een goede, respectvolle scheiding en de maatschappelijke gevolgen van scheiden. Iedereen met scheidingsplannen kan deze dag voor vrijblijvend advies terecht bij de specialisten op echtscheidingsgebied. De sectie Personen-en Familierecht van BANNING zal die dag klaar staan om alle vragen op het gebied van Personen- en Familierecht te beantwoorden.

Partners in (echt-)scheiding

De advocaten van BANNING N.V. onderschrijven het initiatief van de Vfas om meer aandacht te vestigen op het belang van een goede en respectvolle scheiding. Met gemengde gevoelens over het verleden is het namelijk moeilijk weloverwogen keuzes voor een nieuwe start te maken. Dat lukt niet alleen. De twaalf advocaten van sectie Familierecht van BANNING begrijpen dat. Dagelijks loodsen zij cliënten door het emotionele doolhof van (juridische) keuzes. Onderweg adviseren zij hun cliënten over (co-)ouderschapsplan, alimentatie, verdeling en verrekening, huwelijksvoorwaarden en pensioenverevening. Daarbij wordt gestreefd naar het verkrijgen van onderling overleg met de ander, met wie u samen in scheiding bent. Dat is immers te prefereren boven langdurige en onzekere procedures bij de rechtbank. De familie-erfrechtadvocaten van BANNING N.V. streven er naar de gevolgen van de echtscheiding in onderling overleg of door mediation te regelen. Blijkt dat onmogelijk, dan leggen zij het geschil aan de rechter voor. Steeds maken zij zich sterk voor uw belangen en de basis voor uw toekomst.

De maatschappij

Naast aandacht voor een goede, respectvolle scheiding wil de vFAS dat er ook een brede maatschappelijke discussie ontstaat over de gevolgen van scheiden. Inmiddels strandt één op de drie huwelijken, wat inhoudt dat per jaar meer dan 30.000 echtscheidingen zijn. In totaal zijn er zo’n 50 tot 60 duizend kinderen betrokken bij gebroken relaties. Het is dan ook van groot belang dat politieke partijen zich bewust moeten zijn van de ingrijpende gevolgen van een scheiding. Bij de politieke besluitvorming dient rekening te worden gehouden met deze mensen in onze samenleving.

U kunt bij ons terecht

Wat kan de Dag van de Scheiding wellicht voor u betekenen? Op de Dag van de Scheiding kunt u telefonisch bij de advocaten van de sectie Personen- en Familierecht van BANNING N.V. vrijblijvend terecht met uw (eerste) vragen over scheiden en de gevolgen daarvan. Het advies van onze leden van de sectie geeft u een eerste inzicht in de gevolgen en keuzes voor uw situatie. Het telefoonnummer en het tijdstip waarop de leden van de sectie Personen- en Familierecht van Banning bereikbaar zijn wordt t.z.t. bekend gemaakt.

De eerste echtscheiding in Nederland

Bron: RHC Limburg, register Burgerlijke Stand Maastricht, jaren 3 en 4, f. 83r-v.

“Op 20 september 1792, de dag dat de wet op de Burgerlijke Stand werd goedgekeurd, werd door de Franse Assemblée Nationale ook de wet op de echtscheiding vastgesteld. Deze regeling was uiterst liberaal. Echtscheiding zou voortaan mogelijk zijn door wederzijdse instemming, of simpelweg op grond van de bewering van onverenigbaarheid van karakter door één der echtgenoten. Echtscheiding hoefde niet uitgesproken te worden door een rechter, maar kon simpelweg worden geregistreerd door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Omdat in 1794 Maastricht en heel het omliggende gebied door de Franse Republiek werd veroverd, en  ons gebied per 1 oktober 1795 door Frankrijk werd geannexeerd, werd ook de wet op de echtscheiding ingevoerd, en op 12 juli 1796 in Maastricht afgekondigd.

Het eerste koppel dat van de nieuwe mogelijkheid gebruik maakte was het echtpaar Wilhelmus Meers en Agatha Lenaerts. Hun echtscheiding werd uitgesproken in 1796. De echtelieden waren op 26 november 1775 getrouwd in de Sint-Jacobkerk te Maastricht. Aanvankelijk ging alles goed, hetgeen al blijkt uit het feit dat er zes kinderen geboren werden, waarvan er echter twee als baby stierven. Maar na verloop van enige jaren steeg de onenigheid tussen de echtelieden. Het jongste kind was nog geen zeven, toen de kerkelijke rechter, de officiaal van de aartsdiaken van Haspengouw te Maastricht, op 19 september 1794 scheiding van tafel, bed en samenwoning uitsprak. Twee jaar later maakte het echtpaar gebruik van de nieuwe mogelijkheid tot echtscheiding die de burgerlijke Franse wetgeving bood. Mevrouw althans, die van haar man af wilde… want meneer kwam niet opdagen. Jean-Abraham Mamin, ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Maastricht, schreef op 29 Fructidor van het jaar 4 (15 september 1796) hun akte van echtscheiding in, die daarmee de eerste echtscheiding in Nederland is.”

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op www.dagvandescheiding.nl. Voorts zal er meer aandacht aan de Dag van Scheiding worden besteed in de nieuwsbrief van september 2011.