Aanrijding met konijn: werkgever niet aansprakelijk

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

26 mei 2014

In een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 januari 2014, ECLI:NL:GHARL:568) dat ik eind februari besprak (Zie artikel: “Bal tegen achterhoofd: werkgever aansprakelijk”), overwoog het gerechtshof dat de werkgever aansprakelijk was voor het letsel dat een werkneemster had geleden als gevolg van een voetbal die zij tegen haar achterhoofd had gekregen. Uit die uitspraak bleek maar weer eens dat er hoge eisen gesteld worden aan de zorgplicht van de werkgever. Hoewel deze conclusie nog steeds gerechtvaardigd is, bewijst een op 23 mei jl. gepubliceerde uitspraak dat de zorgplicht ex art. 7:658 BW geen absolute waarborg beoogd te scheppen tegen door de werknemer geleden schade gedurende werktijd. In deze uitspraak van de kantonrechter Terneuzen (Kantonrechter Terneuzen 9 januari 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:166) ging het om een werkneemster die ten val was gekomen na een aanrijding met een konijn. 

Casus

Werkneemster stelt dat zij tijdens werktijd, op 19 augustus 2008, letsel heeft opgelopen doordat zij toen op het terrein van werkgever in het donker tegen een konijn is aangefietst. Zij stelt dat zij toen gevallen is en letsel heeft opgelopen, te weten twee gebroken ribben en een gebarsten rib. Werkneemster stelt dat zij zich op 19 augustus 2008 in de loop van de dag heeft ziek gemeld en dat zij daarna, ondanks veel pijn, toch weer is gaan werken. Op 26 november 2008 heeft zij zich vanwege toenemende pijnklachten opnieuw ziek moeten melden. Volgens werkneemster is de werkgever aansprakelijk omdat de aanwezigheid van konijnen in combinatie met een kapotte terreinverlichting zorgden voor een gevaarlijke werksituatie.  Zij stelt voorts niet door werkgever gewaarschuwd te zijn voor het gevaar van overstekende konijnen. Volgens werkneemster had werkgever de gevaarlijke situatie kunnen voorkomen door alle fietspaden af te rasteren. Werkneemster vordert daarom (onder meer) een verklaring voor recht dat werkgever jegens haar ex art. 7:658 lid 1 BW aansprakelijk is voor de door haar reeds geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade voortvloeiende uit het ongeval van 19 augustus 2008.

Werkgever bestrijdt de vorderingen. Volgens werkgever heeft werkneemster zich namelijk niet op 19 augustus 2008 bij de medische dienst van werkgever gemeld, maar op 16 september 2008. Zij heeft toen gemeld dat zij met de dienstfiets tegen een konijn of haas was aangereden en daardoor ten val was gekomen. Voorts stelt werkgever dat hij zijn zorgplicht niet heeft geschonden. Er zijn op het zeer uitgestrekte bedrijfsterrein konijnen aanwezig, maar die konijnen vormen geen plaag. De aanwezigheid van konijnen is geen omstandigheid waarvoor een werkgever specifieke maatregelen zou dienen te treffen. Werkgever heeft betwist dat de verlichting op het terrein niet functioneerde op 19 augustus of 16 september 2008. Defecte verlichting wordt altijd geregistreerd door de beveiliging en vervolgens direct verholpen door de technische dienst. Werkgever stelt daarnaast dat hij voldoende maatregelen heeft genomen om verkeersongevallen zo veel mogelijk te voorkomen.  Alle fietspaden afrasteren, zoals werkneemster heeft gesteld, is geen reële optie, omdat dat in verband met de veiligheid niet mogelijk is en bovendien ook dan de aanwezigheid van konijnen niet kan worden uitgesloten.

Oordeel kantonrechter

Allereerst overweegt de kantonrechter dat de vraag wanneer het voorval heeft plaatsgevonden, in augustus of september 2008, niet relevant is voor de beoordeling van het geschil. Vervolgens stelt de kantonrechter dat zelfs indien werkneemster door een val van haar fiets tijdens werktijd letsel zou hebben opgelopen, de werkgever slechts dan aansprakelijk is indien hij zijn zorgplicht heeft geschonden. De kantonrechter oordeelt dat geen redelijkerwijs te treffen maatregel het ongeval had kunnen voorkomen. Theoretisch waren er maatregelen denkbaar, zoals het omheinen van fietspaden met een dichte constructie, maar gelet op de uiterst kleine kans op een aanrijding van een fietser met een konijn staat een dergelijke maatregel niet in verhouding tot het risico. Dit betekent dat de zorgplicht niet is geschonden en er geen aansprakelijkheid is van werkgever op grond van art. 7:658 BW.

Ten overvloede merkt de kantonrechter nog op dat als het letsel al zou zijn ontstaan door het ongeval, er sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De vorderingen van werkneemster worden afgewezen. Over het lot van het konijn maakt de uitspraak overigens geen melding.