Privacy Statement

Door gebruik te maken van een van onze websites en/of diensten, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in dit statement.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 • Wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of aanmeldt voor een seminar;
 • Wanneer u een e-mailbericht van ons leest;
 • Wanneer u onze website bezoekt;
 • Wanneer u gebruikt maakt van onze (juridische) dienstverlening;
 • Wanneer u reageert op een vacature en uw CV meestuurt.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies geldt dat aanvullend op dit hoofdstuk, het hoofdstuk Cookies van toepassing is. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

 • browsergegevens;
 • duur van uw bezoek;
 • pagina’s die u bezoekt;
 • links waar u op klikt;
 • locatiegegevens op basis van uw IP-adres;
 • verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.

Wij verwerken uw persoonsgegevens door het leveren van diensten (bijvoorbeeld de gegevens die aan ons worden verstrekt via email, telefoon, of tijdens een gesprek). De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

 • (bedrijfs)naam;
 • adres;
 • postcode;
 • geslacht;
 • woonplaats;
 • land;
 • telefoonnummer;
 • geboortejaar;
 • e-mailadres;
 • financiële gegevens;
 • identiteitsgegevens;
 • taalkeuze;
 • andere gegevens.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens:

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

 • A. ter nakoming van afspraken met u (bijvoorbeeld het leveren van juridische diensten);
 • B. ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen zijn:
  1. marketingdoeleinden;
  2. het verbeteren en optimaliseren van onze dienstverlening;
  3. het voeren van geschillen;
  4. het beveiligen en beheren van onze systemen.
 • C. ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is);
 • D. op basis van ondubbelzinnige toestemming.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en grondslagen:

Grondslag(en): Doeleinde:
  Cont(r)act:
A de uitvoering van een door u gesloten dienstenovereenkomst.
B1 het benaderen voor marketingdoeleinden gericht op onze diensten en producten.
A, B1, B2, B3 of C het opnemen van contact via e-mail, tekstbericht of telefoon.
A, B1, B2, B3 of C reageren op vragen, opmerkingen en de behandeling van klachten.
  Facturering:
A, B3 facturering en het eventueel nemen van incassomaatregelen.
  Product- en dienst ontwikkeling:
B1, B2, B4 het achterhalen wie gebruik maakt van de website, hoe de website wordt gebruikt, assisteren in gebruik, ontwikkelen van de website.
B1, B2 het afstemmen van de diensten, content en advertenties op de gebruiker.
  Voldoening aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving:
C het voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.
B2, B3, B4 en C Het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen BANNING, haar klanten en medewerkers, evenals voor deelname aan waarschuwingssystemen die worden gebruikt ter voorkoming van fraude en voor het beheersen van kredietrisico’s.

 

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:

Wij maken gebruik van de diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor BANNING. Uw persoonsgegevens worden door onze bewerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. BANNING heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al haar verwerkers. BANNING verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere partijen.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij BANNING te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Bewaartermijnen:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Links naar andere websites:

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Rechten van betrokkenen:

U heeft het recht BANNING te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u een verzoek indient verlenen wij u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u hebben.

Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken, alsmede ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld. Tevens kunt u verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen. U heeft hiertoe de volgende mogelijkheden:

Per post: Per mail:
BANNING N.V.
Spinhuiswal 2
5211JG ‘s-Hertogenbosch
privacy@banning.nl
Per telefoon: Opt-out:
+31 73 692 77 77 via de beschikbaar opt-out mogelijkheden in de mailings (voor marketings-doeleinden).

Klachten:

Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar privacy@banning.nl. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.