A-C
J-L
M-R
S-V
W-Z
Filter

Alle artikelen

Nakoming bij commerciële contracten: maak goede termijnafspraak of goede schriftelijke sommatie!

donderdag, 18 januari 2018

In deze zaak (HR 15-12-2017, ECLI:NL:HR:2017:3144) is een vordering tot vergoeding van herstelkosten wegens het beweerd tekortschieten in de nakoming van een beweerde aannemingsovereenkomst door rechtbank en hof afgewezen op de grond dat de opdrachtgever de aannemer niet in gebreke heeft gesteld. De opdrachtgever gaat in cassatie bij de Hoge Raad.

Lees meer

Op welke grond kan een verzoek tot het voorlopig getuigenverhoor worden afgewezen?

dinsdag, 16 januari 2018

Heeft u wel eens in een situatie gezeten waarin u twijfelt of u een procedure wil aanspannen? U weet namelijk dat een procedure lang kan duren, geld kan kosten en u kunt onzeker zijn over uw positie. Wat kunt u doen om binnen een kortere termijn een beter beeld hierover te krijgen? U kunt een voorlopig getuigenverhoor instellen. 

Lees meer

Ontbinding van een overeenkomst vanwege onvoorziene omstandigheden?

donderdag, 11 januari 2018

Iedere ondernemer heeft dagelijks te maken met overeenkomsten van allerlei aard. In een overeenkomst zal vaak zijn getracht zoveel mogelijk omstandigheden te “regelen”; er worden bepalingen in de overeenkomst opgenomen waaruit blijkt hoe partijen moeten handelen als zich bepaalde omstandigheden voordoen. Denk bijvoorbeeld aan een regeling over de redenen waarom een overeenkomst kan worden opgezegd. Niet alles kan echter in een overeenkomst geregeld worden, er kunnen zich altijd omstandigheden voordoen, die niet voorzien waren.

Lees meer

Voormalig bestuurder opgelet: Overdracht administratie rechtspersoon (bij aandelenoverdracht)

donderdag, 11 januari 2018

De administratie van een rechtspersoon behoort toe aan die rechtspersoon. Het bestuur van die rechtspersoon is ingevolge art. 2:10 BW verplicht de administratie voor de rechtspersoon te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend. Na een aandelenoverdracht of een bestuurswisseling behoren de tot de administratie behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers dus te blijven berusten bij de rechtspersoon. Voor zover de administratie bij een aandelenoverdracht en bestuurswisseling feitelijk ter hand gesteld moet worden aan een opvolgend bestuur geldt dat voor die terhandstelling echter geen nadere formele vereisten, zoals een notariële akte, zijn gesteld.

Lees meer

Rob van Esch publiceert handboek over Legal Risk Management

donderdag, 28 september 2017

Ondernemingen hebben liever dat juridische problemen worden voorkomen dan dat ze moeten worden opgelost. De voordelen hiervan spreken voor zich, reputatieschade kan worden voorkomen als ook het vooruitzicht van jarenlange procedures met bijbehorende kosten.

Lees meer