Het belang van de sector Food & Agriculture voor Nederland blijkt niet alleen uit het feit dat bijna 10% van onze nationale inkomsten binnen de sector Food & Agriculture wordt verdiend, maar ook uit het feit dat het kabinet Rutte I deze sector in 2010 tot één van de speerpunten van het Topsectorenbeleid heeft gemaakt. Het gaat vaak om innovatieve bedrijven, die intensief samenwerken met Nederlandse kennisinstellingen van wereldniveau. Kennis is hiermee ook een belangrijk exportproduct voor de sector geworden.

Ontwikkelingen in Food & Agriculture
Bedrijven in de Food & Agriculture krijgen steeds meer regels opgelegd door de Nederlandse overheid en door Brussel. Het gaat met name om regels op het terrein van verduurzaming, gezondheid en voedselveiligheid. Ook compliance speelt in deze sector een steeds grotere rol. Dit hangt nauw samen met de restituties en toeslagen, die voortkomen uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU. De onderhandelingen tussen de EU en de VS over een handels- en investeringsovereenkomst (TTIP: Transatlantic Trade and Investment Partnership) staan onder druk. Toch is de kans groot dat deze onderhandelingen leiden tot regels over het (deels) afschaffen van de douanetarieven en nieuwe regelingen en procedures om producten op de buitenlandse markt te brengen. Dit alles vergt een proactieve houding van bedrijven, waarbij de juridische risico’s goed in beeld gebracht moeten worden.

De expertise van BANNING
De sector Food & Agriculture van BANNING beschikt over gedegen kennis op het terrein van de Food & Agriculture business én kent de sector van binnenuit. Dit vertaalt zich in op maat gesneden en praktische adviezen voor bedrijven die zich bezighouden met de primaire productie, de toeleveringsindustrie, de verwerkende (levensmiddelen-)industrie, veilingen en de handel- en retailbedrijven. In een geïntegreerde aanpak met verschillende secties van BANNING adviseren en procederen wij bovendien in aansprakelijkheidskwesties, contractenrecht, intellectuele eigendomsrecht, mededingingsrecht en bedrijfsovernames.

Omgevingswet
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de procedure gestart voor een nieuwe Omgevingswet. Het is de bedoeling dat deze wet onder andere de Wabo, Wro, Waterwet en Wet milieubeheer vervangt. Het wordt de grootste wetgevingsoperatie in Nederland tot nu toe en het doel is om alle wetgeving op het gebied van de leefomgeving in één wet samen te brengen.
De overheid wil zich op dit terrein steeds meer terugtrekken. Het omgevingsplan, omgevingsvisie en de programmatische aanpak zijn instrumenten waarmee de overheid het voor bedrijven en burgers mogelijk wil maken om zélf invulling te geven aan ruimtelijke ontwikkelingen. Dit leidt weliswaar tot minder regels, maar aan de andere kant vergt dit nog meer juridisch inzicht in mogelijkheden en valkuilen.

De advocaten van BANNING volgen deze ontwikkelingen op de voet. Wij kunnen u daarom goed adviseren over kwesties die spelen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Het vooraf afstemmen hoe een vergunningaanvraag (bijvoorbeeld voor het bouwen van een bedrijfspand) of een milieuvergunning het beste kan worden ingestoken, kan u veel procedures en daarmee geld besparen.