Zorgplicht en onrechtmatig handelen

Aansprakelijkheid kan op verschillende manieren ontstaan. Een grond voor aansprakelijkheid kan voortvloeien uit een contract of uit de wet (bijvoorbeeld onrechtmatige daad). Beide kunnen tot een schadevergoedingsverplichting leiden.

Een inbreuk op een recht of handelen in strijd met een wettelijke plicht of een ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, kan onrechtmatig zijn. Te denken valt aan gevaarzetting, hinder, beroepsfouten, onrechtmatige publicaties en oneerlijke concurrentie. De inbreukmaker of handelend persoon kan aansprakelijk worden gehouden voor daardoor geleden schade.

De advocaten van de sectie Schade, Aansprakelijkheid & Geschillen van BANNING hebben ruime ervaring op het gebied van onrechtmatige daad en eventueel daaruit voortvloeiende schadeclaims. Wij adviseren u wanneer u wordt geconfronteerd met een schade of schadeclaim en procederen hierover indien dat uiteindelijk nodig mocht zijn.