Contract en aansprakelijkheid

Ondernemen is risico’s nemen. Grenzen vervagen daarbij en mogelijkheden liggen vaak ook over de grens. Dagelijks worden vele commerciële contracten gesloten, uitgevoerd en beëindigd. Vaak zijn hiermee grote (financiële) belangen gemoeid. Daarom is het van belang om goede afspraken te maken en deze afspraken af te stemmen op nationale en Europese regelgeving, internationale verdragen (zoals het Weens Koopverdrag) en eventuele branchespecifieke regelgeving. Vaak zijn er algemene voorwaarden van toepassing op deze overeenkomsten. Bij het opstellen en beoordelen van deze contracten en algemene voorwaarden is diepgaand inzicht in de achtergrond van de transactie(s) vereist. Het internet als verkoopkanaal vraagt daarbij nog bijzondere aandacht.

Maar wat zijn uw rechten en verplichtingen als contractspartij? Welke risico’s kleven aan de overeenkomst? Door het opnemen van een nauwkeurige omschrijving van wederzijdse verplichtingen kunt u uw rechtspositie al versterken voor het geval bij de uitvoering van de overeenkomst sprake is van non-conformiteit of tekortkomingen. Dat geldt zowel voor een ogenschijnlijk eenvoudige koopovereenkomst, maar ook voor complexe (gecombineerde) (samenwerkings)overeenkomsten. Zeker bij langdurige samenwerking, de zogenaamde ‘duurovereenkomst’, is het zaak te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen in de markt en in uw bedrijf: hoe om te gaan met tegenvallende resultaten of beoogde groei? Het opzeggen (dan wel annuleren) van een overeenkomst is niet zonder meer mogelijk. Ook kan het ontbreken van een regeling omtrent geheimhouding, exclusiviteit of non-concurrentie verregaande gevolgen hebben.

Van belang is bovendien dat u weet met wie u zaken doet. Is de persoon met wie onderhandelt wel bevoegd om uw toekomstige contractspartij te binden, bijvoorbeeld door middel van een volmacht? Wat als dat (achteraf) niet het geval blijkt te zijn, maar deze persoon heeft wel de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid gewekt? Uw positie is dan sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Denk daarbij aan de verwachtingen die u redelijkerwijs mocht hebben op basis van de functie die deze persoon bekleedt, de uitingen die door deze persoon zijn gedaan en het (financieel) belang van het contract. Wij staan vele partijen in alle sectoren en lagen van de markt bij om contractuele risico’s zo veel als mogelijk te beperken. Uiteraard houden wij daarbij in het oog dat overeenkomsten vaak een compromis zijn tussen twee partijen. Wij streven altijd naar pragmatische oplossingen in het belang van uw onderneming.