Schade, Aansprakelijkheid en Geschillen

Iedere onderneming loopt het risico geconfronteerd te worden met eigen schade, of aansprakelijk gesteld te worden voor schade van een ander. Uitgangspunt daarbij is dat eenieder zijn eigen schade draagt, tenzij een andere partij op grond van feiten en omstandigheden aansprakelijk is voor de schade. Bekende gronden voor aansprakelijkheid zijn het niet-nakomen van een contractuele verplichting (wanprestatie) en de onrechtmatige daad.

Afspraken over de verdeling van aansprakelijkheid en risico’s kunt u vastleggen in een contract. Naast gemaakte contractuele afspraken dienen ondernemingen zorgvuldig te handelen en rekening te houden met eisen van redelijkheid en billijkheid.
Zo dienen beroepsbeoefenaars (denk daarbij aan artsen, advocaten, accountants, makelaars, assurantietussenpersonen etc.) zich te houden aan specifieke zorgvuldigheidsnormen. Fabrikanten, importeurs en handelaren lopen het risico aansprakelijk te worden gesteld voor ondeugdelijke producten.
Staat de aansprakelijkheid van een partij eenmaal vast, dan is zij gehouden om de benadeelde schadeloos te stellen. In sommige gevallen is de schade enorm, met alle financiële risico’s van dien. Om zulke risico’s zoveel mogelijk te beperken, zullen veel ondernemingen zich deugdelijk (willen) verzekeren tegen mogelijke schadeaanspraken.

De expertise van BANNING
De advocaten van de sectie Schade, Aansprakelijkheid & Geschillen procederen veelvuldig over geschillen over onder meer de totstandkoming, uitleg of uitvoering van commerciële contracten. Deze ervaring nemen wij uiteraard mee bij het opstellen en beoordelen van uw commerciële contracten. Een geschil is helaas niet altijd te voorkomen. Ook dan kunt u een beroep doen op de deskundigheid van onze advocaten die u kunnen adviseren over uw positie en mogelijkheden, zoals het leggen van beslag en het opstarten van een kort geding.