Compliance & Dawn Raid

Overtredingen van het mededingingsrecht kunnen vergaande gevolgen hebben voor ondernemingen, hun personeel en mogelijk de aandeelhouders. Denk aan hoge boetes, reputatieschade en een groot beslag op bestuurlijke en financiële middelen als gevolg van (civiele) procedures. Het is eerst en vooral de eigen verantwoordelijkheid van de onderneming om te voldoen aan het mededingingsrecht (‘compliance’). Iedere werknemer, hoog of laag, kan een verboden afspraak maken en daarmee al dan niet bewust de mededingingsregels overtreden. Dergelijke overtredingen worden toegerekend aan de onderneming. Het risico op inbreuken op het mededingingsrecht wordt groter naarmate uw organisatie meer werknemers telt en de spreekwoordelijke vinger aan de pols niet altijd of niet bij iedereen aanwezig is. Het uitrollen van een compliance programma kan dan uitkomst bieden.

De praktijk wijst uit dat effectieve compliance programma’s het risico op overtredingen van het mededingingsrecht aanzienlijk beperken. De advocaten van de sectie Mededinging en Aanbesteding hebben compliance programma’s uitgerold voor diverse toonaangevende (internationale) ondernemingen en verzorgen voortdurend trainingsprogramma’s voor groepen werknemers. Een compliance programma is er primair op gericht om de werknemers en het management op de hoogte te brengen van de inhoud en het belang van de naleving van het mededingingsrecht. Onze specialisten geloven dat een compliance programma effectief en realistisch moet zijn om te kunnen slagen. Dus hameren wij niet op wat er allemaal niet mag, maar kijken wij vooral naar wat wél kan en maken dit met actuele praktijkvoorbeelden inzichtelijk. Wij hanteren daarbij een pragmatische aanpak en leveren steevast maatwerk. Geen onderneming en markt is immers gelijk.

Een compliance programma helpt uw onderneming tevens voor te bereiden op een (onverhoopt) onderzoek van de mededingingsautoriteiten. Zo’n onderzoek start meestal met een ‘dawn raid’: op een ochtend staat ineens de toezichthouder bij uw onderneming op de stoep. Er worden schriftelijke en elektronische documenten meegenomen. Laptops en telefoons in beslag genomen. Uw medewerkers ondervraagd. Er staat op zo’n moment veel op het spel. Een gedegen kennis van de rechten en plichten van uw onderneming en haar werknemers tijdens en na afloop van een bedrijfsbezoek is van groot belang voor de bescherming van uw rechten en het voorkomen van misstappen.