BANNING Cassaties

2019
22 februari – Huwelijksgoederenrecht. Verdeling huwelijksgemeenschap
5 april – Art. 1:160 BW. Beëindiging onderhoudsplicht; samenleven met een ander als waren zij gehuwd; wanneer sprake van samenwonen?
12 april – Procesrecht. Uitspraak door meervoudige kamer na enkelvoudige comparitie.
12 april – Procesrecht. Uitspraak door meervoudige kamer na enkelvoudige comparitie.
12 april – Procesrecht. Uitspraak door meervoudige kamer na enkelvoudige comparitie.
12 april – Verbintenissenrecht. Procesrecht. Totstandkoming overeenkomst van bindend advies; vereiste van ondubbelzinnig blijken van afstand van recht op toegang tot overheidsrechter; Haviltex.
28 juni – Civiel recht. Kan en moet de deurwaarder een exploot uitbrengen aan een in de basisregistratie personen (BRP) opgenomen briefadres in plaats van openbaar te betekenen op de voet van art. 54 Rv?
20 september – Procesrecht. Raadsheer hof gedefungeerd tussen de in tussenarrest vermelde datum van wijzen (tevens datum pleidooi) en datum uitspraak.
4 oktober – Vermogensrecht. Verjaring. (Indirect) bestuurder van BV verstrekt namens BV geldlening aan andere BV zonder zekerheid te bedingen.
4 oktober – Faillissementsrecht. Geschil tussen curatoren en pandhouders over termijnstelling als bedoeld in art. 58 Fw.
11 oktober – Procesrecht. Incident tot zekerheidstelling proceskosten in art. 69 Fw-procedure in cassatie. 
1 november – Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Personen- en familierecht. Kinderalimentatie.
8 november – Prejudiciële vragen over tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen in consumentenzaken. 
15 november – Procesrecht. Incident tot voeging in cassatie, art. 217 Rv.
22 november – Procesrecht. Veroordeling tot medewerking aan verkoop en levering van woning, met bepaling dat vonnis in plaats van de akte kan komen.
29 november – Arbeidsrecht. Overgang van onderneming.
13 december – Uitleg overeenkomst. 

2018
16 februari – Procesrecht. Art. 281 Rv.
23 februari – Huwelijksgoederenrecht
9 maart – Kinder- en partneralimentatie
13 april – Partneralimentatie. Is hof buiten de grenzen van de rechtsstrijd getreden door afbouwregeling vast te stellen?
4 mei – Partneralimentatie, verbreken lotsverbondenheid, definitieve beëindiging alimentatieverplichting binnen twaalfjaarstermijn (art. 1:157 lid 4 BW).
18 mei – Terugbetaling van proceskosten betaald op grond van een later vernietigde beslissing.
29 juni – Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens ongeschiktheid werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid (art. 7:669 lid 3, onder d, BW).
19 oktober – Aansprakelijkheid werkgever voor arbeidsgerelateerd verkeersongeval (art. 7:611 BW). Gebondenheid rechter in schadestaatprocedure (art. 612 Rv) aan in hoofdprocedure vastgestelde grondslag voor aansprakelijkheid.
30 november – Faillissementsrecht. Geschil tussen curatoren en pandhouders over termijnstelling als bedoeld in art. 58 Fw.

2017
31 maart – Procesrecht, overschrijding appeltermijn
21 april: Uitleg overeenkomst, opgaan eerdere overeenkomst in latere overeenkomst. Erkenning vordering; nakoming door derde; toerekening aan de schuldenaar.
6 oktober: Huurrecht. Caribische zaak
15 december: Is ingebrekestelling vereist of is verzuim ingetreden door verstrijken van termijn dan wel door mededeling van de schuldenaar (art. 6:83, onder a en c, BW van Curaçao)?
22 december: Onrechtmatige overheidsdaad. Weigering ontslagvergunning door UWV na onvoldoende onderzoek. Onrechtmatigheid. Relativiteit. Verwijzing naar schadestaat.

2016
15 januari – Uitleg testament
8 februari – kindgebonden budget bij vaststelling kinderalimentatie; brief Minister Asscher
18 maart – Devolutieve werking appel? Verrassingsbeslissing?
25 maart – Art. 23 en 24 Rv.
20 mei – Omvang rechtsstrijd na cassatie (art. 424 Rv.) en verwijzing. Stelplicht. Alimentatie
24 juni – Huwelijksgoederenrecht. Ontslagvergoeding. Stamrecht-bv
8 juli – Art. 23 en 24 Rv. Huwelijksvermogensrecht. Uitsluiting gemeenschap en verrekenbeding
25 november – Vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten

2015
23 januari – Huwelijksvermogensrecht, onbegrijpelijke uitleg grieven
30 maart – Koop assurantieportefeuille. Arbeidsovereenkomst. Schorsing van relatiebeding en non-concurrentiebeding. Dwangsom en boete. Bepaaldheid van het verbod.
7 april – Arbeidsrecht. Werkgeversaansprakelijkheid; beroepsziekte (OPS/CTE)
7 april – Verjaring van vordering tot schadevergoeding
1 mei – Opzegging arbeidsovereenkomst door werknemer op termijn korter dan overeengekomen
26 juni – Machtiging curatele. Verkoop van een pand.
10 juli – Is voor toepassing art. 1:141 lid 1 en art. 1:136 lid 1 BW relevant van wie het overgespaarde (niet verrekende) inkomen afkomstig is en in wiens goed dat is geïnvesteerd?
10 juli – Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vraag: vallen buitengerechtelijke incassokosten onder het begrip ‘kosten’ (art. 6:44 lid 1 BW)
2 oktober – Ontvankelijkheid grieven tegen eindbeslissingen in deelvonnis
9 oktober – Kindgebonden budget niet in mindering op kosten kind
30 oktober – Prejudiciële beslissing, beslag- en executierecht
27 november – Dwaling huurder bedrijfspand
11 december – Onderhoudsverplichting ingegaan op datum voor inschrijving van de echtscheidingsbeschikking
11 december – Wet arbeid vreemdelingen
18 december – Beroep op art.6:284 lid 2 BW en gezag van gewijsde

BANNING cassatie in jaarverslag Hoge Raad 2015

2014
21 februari – Vordering tot vernietiging samenlevingsovereenkomsten.
28 maart – Gezagsbeslissingen minderjarigen. Internationale bevoegdheid Nederlandse rechter
13 juni – Prejudiciële vraag; art. 392 Rv. Vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.
19 september – Grenzen geschil cassatie en verwijzing

BANNING cassatie in jaarverslag Hoge Raad 2014

2013
9 augustus – Huur van bedrijfsruimte. Contractuele uitsluiting tussentijdse huuraanpassing
30 september – Prejudiciële beslissing, art. 392 Rv. Bewijsbeslag.
15 november – Alimentatie gewezen echtgenoten. Samenleven in de zin van art. 1:160 BW; vereisten
20 december – Partneralimentatie. Gewijzigde omstandigheden?
20 december – Verdeling huwelijksgoederengemeenschap na echtscheiding. Peildatum voor samenstelling en omvang gemeenschap
20 december – Vaststellingsovereenkomst tussen curatoren en schuldeiser
20 december – Verzoek schuldeiser tot verlenging door curatoren gestelde termijn; art. 58 Fw

BANNING cassatie in jaarverslag Hoge Raad 2013