2017
31 maart - Procesrecht, overschrijding appeltermijn
21 april: Uitleg overeenkomst, opgaan eerdere overeenkomst in latere overeenkomst. Erkenning vordering; nakoming door derde; toerekening aan de schuldenaar.
6 oktober: Huurrecht. Caribische zaak
15 december: Is ingebrekestelling vereist of is verzuim ingetreden door verstrijken van termijn dan wel door mededeling van de schuldenaar (art. 6:83, onder a en c, BW van Curaçao)?
22 december: Onrechtmatige overheidsdaad. Weigering ontslagvergunning door UWV na onvoldoende onderzoek. Onrechtmatigheid. Relativiteit. Verwijzing naar schadestaat.

2016
15 januari - Uitleg testament
8 februari - kindgebonden budget bij vaststelling kinderalimentatie; brief Minister Asscher
18 maart - Devolutieve werking appel? Verrassingsbeslissing?
25 maart - Art. 23 en 24 Rv.
20 mei - Omvang rechtsstrijd na cassatie (art. 424 Rv.) en verwijzing. Stelplicht. Alimentatie
24 juni - Huwelijksgoederenrecht. Ontslagvergoeding. Stamrecht-bv
8 juli - Art. 23 en 24 Rv. Huwelijksvermogensrecht. Uitsluiting gemeenschap en verrekenbeding
25 november - Vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten

2015
23 januari - Huwelijksvermogensrecht, onbegrijpelijke uitleg grieven
30 maart - Koop assurantieportefeuille. Arbeidsovereenkomst. Schorsing van relatiebeding en non-concurrentiebeding. Dwangsom en boete. Bepaaldheid van het verbod.
7 april - Arbeidsrecht. Werkgeversaansprakelijkheid; beroepsziekte (OPS/CTE)
7 april - Verjaring van vordering tot schadevergoeding
1 mei - Opzegging arbeidsovereenkomst door werknemer op termijn korter dan overeengekomen
26 juni - Machtiging curatele. Verkoop van een pand.
10 juli - Is voor toepassing art. 1:141 lid 1 en art. 1:136 lid 1 BW relevant van wie het overgespaarde (niet verrekende) inkomen afkomstig is en in wiens goed dat is geïnvesteerd?
10 juli - Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vraag: vallen buitengerechtelijke incassokosten onder het begrip 'kosten' (art. 6:44 lid 1 BW)
2 oktober - Ontvankelijkheid grieven tegen eindbeslissingen in deelvonnis
9 oktober - Kindgebonden budget niet in mindering op kosten kind
30 oktober - Prejudiciële beslissing, beslag- en executierecht
27 november - Dwaling huurder bedrijfspand
11 december - Onderhoudsverplichting ingegaan op datum voor inschrijving van de echtscheidingsbeschikking
11 december - Wet arbeid vreemdelingen
18 december - Beroep op art.6:284 lid 2 BW en gezag van gewijsde

BANNING cassatie in jaarverslag Hoge Raad 2015

2014
21 februari - Vordering tot vernietiging samenlevingsovereenkomsten.
28 maart - Gezagsbeslissingen minderjarigen. Internationale bevoegdheid Nederlandse rechter
13 juni - Prejudiciële vraag; art. 392 Rv. Vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.
19 september - Grenzen geschil cassatie en verwijzing

BANNING cassatie in jaarverslag Hoge Raad 2014

2013
9 augustus - Huur van bedrijfsruimte. Contractuele uitsluiting tussentijdse huuraanpassing
30 september - Prejudiciële beslissing, art. 392 Rv. Bewijsbeslag.
15 november - Alimentatie gewezen echtgenoten. Samenleven in de zin van art. 1:160 BW; vereisten
20 december - Partneralimentatie. Gewijzigde omstandigheden?
20 december - Verdeling huwelijksgoederengemeenschap na echtscheiding. Peildatum voor samenstelling en omvang gemeenschap
20 december - Vaststellingsovereenkomst tussen curatoren en schuldeiser
20 december - Verzoek schuldeiser tot verlenging door curatoren gestelde termijn; art. 58 Fw

BANNING cassatie in jaarverslag Hoge Raad 2013