BANNING Cassaties

2019
22 februari – Huwelijksgoederenrecht. Verdeling huwelijksgemeenschap
5 april – Art. 1:160 BW. Beëindiging onderhoudsplicht; samenleven met een ander als waren zij gehuwd; wanneer sprake van samenwonen?
12 april – Procesrecht. Uitspraak door meervoudige kamer na enkelvoudige comparitie.
12 april – Procesrecht. Uitspraak door meervoudige kamer na enkelvoudige comparitie.
12 april – Procesrecht. Uitspraak door meervoudige kamer na enkelvoudige comparitie.
12 april – Verbintenissenrecht. Procesrecht. Totstandkoming overeenkomst van bindend advies; vereiste van ondubbelzinnig blijken van afstand van recht op toegang tot overheidsrechter; Haviltex.

 

2018
16 februari – Procesrecht. Art. 281 Rv.
23 februari – Huwelijksgoederenrecht
9 maart – Kinder- en partneralimentatie
13 april – Partneralimentatie. Is hof buiten de grenzen van de rechtsstrijd getreden door afbouwregeling vast te stellen?
4 mei – Partneralimentatie, verbreken lotsverbondenheid, definitieve beëindiging alimentatieverplichting binnen twaalfjaarstermijn (art. 1:157 lid 4 BW).
18 mei – Terugbetaling van proceskosten betaald op grond van een later vernietigde beslissing.
29 juni – Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens ongeschiktheid werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid (art. 7:669 lid 3, onder d, BW).
19 oktober – Aansprakelijkheid werkgever voor arbeidsgerelateerd verkeersongeval (art. 7:611 BW). Gebondenheid rechter in schadestaatprocedure (art. 612 Rv) aan in hoofdprocedure vastgestelde grondslag voor aansprakelijkheid.
30 november – Faillissementsrecht. Geschil tussen curatoren en pandhouders over termijnstelling als bedoeld in art. 58 Fw.

2017
31 maart – Procesrecht, overschrijding appeltermijn
21 april: Uitleg overeenkomst, opgaan eerdere overeenkomst in latere overeenkomst. Erkenning vordering; nakoming door derde; toerekening aan de schuldenaar.
6 oktober: Huurrecht. Caribische zaak
15 december: Is ingebrekestelling vereist of is verzuim ingetreden door verstrijken van termijn dan wel door mededeling van de schuldenaar (art. 6:83, onder a en c, BW van Curaçao)?
22 december: Onrechtmatige overheidsdaad. Weigering ontslagvergunning door UWV na onvoldoende onderzoek. Onrechtmatigheid. Relativiteit. Verwijzing naar schadestaat.

2016
15 januari – Uitleg testament
8 februari – kindgebonden budget bij vaststelling kinderalimentatie; brief Minister Asscher
18 maart – Devolutieve werking appel? Verrassingsbeslissing?
25 maart – Art. 23 en 24 Rv.
20 mei – Omvang rechtsstrijd na cassatie (art. 424 Rv.) en verwijzing. Stelplicht. Alimentatie
24 juni – Huwelijksgoederenrecht. Ontslagvergoeding. Stamrecht-bv
8 juli – Art. 23 en 24 Rv. Huwelijksvermogensrecht. Uitsluiting gemeenschap en verrekenbeding
25 november – Vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten

2015
23 januari – Huwelijksvermogensrecht, onbegrijpelijke uitleg grieven
30 maart – Koop assurantieportefeuille. Arbeidsovereenkomst. Schorsing van relatiebeding en non-concurrentiebeding. Dwangsom en boete. Bepaaldheid van het verbod.
7 april – Arbeidsrecht. Werkgeversaansprakelijkheid; beroepsziekte (OPS/CTE)
7 april – Verjaring van vordering tot schadevergoeding
1 mei – Opzegging arbeidsovereenkomst door werknemer op termijn korter dan overeengekomen
26 juni – Machtiging curatele. Verkoop van een pand.
10 juli – Is voor toepassing art. 1:141 lid 1 en art. 1:136 lid 1 BW relevant van wie het overgespaarde (niet verrekende) inkomen afkomstig is en in wiens goed dat is geïnvesteerd?
10 juli – Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vraag: vallen buitengerechtelijke incassokosten onder het begrip ‘kosten’ (art. 6:44 lid 1 BW)
2 oktober – Ontvankelijkheid grieven tegen eindbeslissingen in deelvonnis
9 oktober – Kindgebonden budget niet in mindering op kosten kind
30 oktober – Prejudiciële beslissing, beslag- en executierecht
27 november – Dwaling huurder bedrijfspand
11 december – Onderhoudsverplichting ingegaan op datum voor inschrijving van de echtscheidingsbeschikking
11 december – Wet arbeid vreemdelingen
18 december – Beroep op art.6:284 lid 2 BW en gezag van gewijsde

BANNING cassatie in jaarverslag Hoge Raad 2015

2014
21 februari – Vordering tot vernietiging samenlevingsovereenkomsten.
28 maart – Gezagsbeslissingen minderjarigen. Internationale bevoegdheid Nederlandse rechter
13 juni – Prejudiciële vraag; art. 392 Rv. Vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.
19 september – Grenzen geschil cassatie en verwijzing

BANNING cassatie in jaarverslag Hoge Raad 2014

2013
9 augustus – Huur van bedrijfsruimte. Contractuele uitsluiting tussentijdse huuraanpassing
30 september – Prejudiciële beslissing, art. 392 Rv. Bewijsbeslag.
15 november – Alimentatie gewezen echtgenoten. Samenleven in de zin van art. 1:160 BW; vereisten
20 december – Partneralimentatie. Gewijzigde omstandigheden?
20 december – Verdeling huwelijksgoederengemeenschap na echtscheiding. Peildatum voor samenstelling en omvang gemeenschap
20 december – Vaststellingsovereenkomst tussen curatoren en schuldeiser
20 december – Verzoek schuldeiser tot verlenging door curatoren gestelde termijn; art. 58 Fw

BANNING cassatie in jaarverslag Hoge Raad 2013