Wet bestuur en toezicht treedt in werking per 1 januari 2013

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

26 september 2012

Het Wetsvoorstel bestuur en toezicht is, inclusief reparatiewet, op 25 september 2012 aangenomen door de Eerste Kamer en treedt per 1 januari 2013 in werking. Met de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht wordt een aantal bepalingen in boek 2 van het Burgerlijk Wet boek gewijzigd.

Een in het oog springende wijziging is de wettelijke verankering van het zogenaamde "one tier board" bestuursmodel. Dit betekent dat vennootschappen, naast het klassieke bestuursmodel met een strikte scheiding tussen de raad van bestuur en een toezichthoudend orgaan (raad van commissarissen), vanaf 1 januari 2013 kunnen opteren voor een bestuursmodel waarbij zowel uitvoerende als niet-uitvoerende bestuurders (de toezichthouders) deel uitmaken van één bestuursorgaan.

Een andere interessante noviteit is de wijziging van artikel 2:9 BW, welk artikel regels geeft voor de interne aansprakelijkheid van bestuurders tegenover de rechtspersoon. Deze wijziging geldt niet alleen voor vennootschappen (BV’s en NV’s), maar ook voor cooperaties, verenigingen, stichtingen en onderlinge waarborgmaatschappijen. Het nieuwe artikel 2:9 BW maakt (onder meer) duidelijk dat bestuurders zich in bepaalde gevallen, wanneer sprake is van "collectief" onbehoorlijk bestuur, kunnen trachten te disculperen aan de hand van een vooraf opgestelde taakverdeling binnen het bestuur. Hierdoor kan het raadzaam zijn voor bestuurders om met elkaar een schriftelijke taakverdeling vast te stellen.

Een andere wijziging is gelegen in de regels die gelden bij tegenstrijdige belangen tussen de bestuurder en de vennootschap. Tot op heden was een bestuurder in zo’n geval in beginsel niet bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen (tenzij de statuten anders bepalen of de aandeelhoudersvergadering anders besluit). Na invoering van de nieuwe wet verandert deze regel. Voortaan mag een bestuurder met een tegenstrijdig belang zich niet bemoeien met het besluitvormingsproces dat aan een rechtshandeling vooraf gaat, en gelden geen regels meer voor vertegenwoordiging van de vennootschap bij het aangaan van de betreffende rechtshandeling.

Met inwerkingstreding van de nieuwe wet wordt ook een aantal andere nieuwe regels ingevoerd. Voorbeelden hiervan zijn de limitering van het aantal functies dat een bestuurder of commissaris van een "grote" vennootschap mag bekleden en regels die zien op een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in het bestuur of de raad van commissarissen van "grote" vennootschappen.

Indien u inzake het voorgaande vragen heeft of nadere informatie wilt, kunt u contact opnemen met de specialisten van de sectie ondernemingsrecht van BANNING.

Zie ook: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj/nieuws/2012/09/26/bedrijfsleven-profiteert-van-one-tier-model.html

Klik hier om de publicatie te lezen over het "one tier board" model geschreven door mr. Q. (Krijn) Keukens en mr. L.B. (Lauran) Vissers, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, juni 2012.