Werkgever aansprakelijk voor schade ten gevolge van meeroken op de werkplek

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

01 maart 2009

Onlangs overwoog het Gerechtshof dat Isala Klinieken voor 50% aansprakelijk is voor de schade die haar voormalig werkneemster tijdens het uitoefenen van haar werkzaamheden als medisch secretaresse heeft geleden.

Werkneemster is met ingang van 1 oktober 1999 in de functie van medisch secretaresse in dienst getreden van Isala. Zij was werkzaam voor twee artsen. Al voor haar indiensttreding lijdt werkneemster aan astma. De artsen waren zeer stevige rokers en de werkplek van werkneemster op de afdeling was een centrale ruimte die door drie secretaresses werd gedeeld. In de praktijk kwam het voor dat de deur van de werkkamer van een van de artsen naar de secretaressekamer regelmatig openstond, terwijl de artsen rookten. Ook liepen de artsen regelmatig met een brandende sigaret naar het secretariaat om daar af en toe wat af te geven of te overleggen met werkneemster. Ook kwam het voor dat werkneemster regelmatig de werkkamer van de artsen betrad, terwijl zij rookten. Pas na een aantal maanden na haar indiensttreding gaf zij aan dat zij hinder ondervond van rook. De artsen hebben toegezegd niet meer op het secretariaat te zullen roken. Vanaf 1 juli 2000 is werkneemster uitgevallen met hardnekkige benauwdheidsklachten en is zij volledig arbeidsongeschikt geraakt.

Werkneemster stelt Isala Klinieken aansprakelijk voor haar schade als gevolg van het werken op een werkplek waar werd gerookt.

Grondslag vordering: zorgplicht van de werkgever
De grondslag voor de vordering van werkneemster is de zogenaamde wettelijke zorgplicht die rust op een werkgever. De werkgever is verplicht die maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van haar functie schade lijdt. Schiet de werkgever tekort in haar zorgplicht, dan is zij tegenover de werknemer aansprakelijk voor de schade die deze lijdt in de uitoefening van de werkzaamheden. Werkneemster stelt dat werkgever in strijd heeft gehandeld met de Arbeidsomstandighedenwet en de Tabakswet. Haar schade is veroorzaakt door het roken van de artsen waardoor haar astmaklachten zijn toegenomen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot volledige arbeidsongeschiktheid.

De voornaamste vraag die in rechte beantwoord diende te worden is of een causaal verband aanwezig is tussen de door de werknemer gestelde schade (haar volledige arbeidsongeschiktheid) en de handelwijze van Isala.

In hoger beroep is een deskundige benoemd die de vraag diende te beantwoorden in hoeverre het aannemelijk is dat, gelet op haar medische voorgeschiedenis en de al bestaande gezondheidsklachten, haar gezondheidsklachten zijn verergerd en zij volledig arbeidsongeschikt is geraakt doordat zij tijdens haar werkzaamheden is blootgesteld aan sigarettenrook.

Werkgever aansprakelijk op grond van wettelijke zorgplicht

De conclusie van de deskundige luidt en het Hof gaat daarin mee, dat de klachten van werkneemster erger zijn geworden in de periode dat zij voor Isala werkte en dat de kans dat die verergering door het passief meeroken komt even groot is als de kans dat die een andere, niet-werkgerelateerde oorzaak heeft. Het Hof verbindt hieraan de conclusie dat Isala op grond van de wettelijke zorgplicht voor 50% aansprakelijk is voor de door werkneemster geleden en de te lijden schade. In een separate procedure zal nu vervolgens de omvang van de geleden schade als gevolg van het roken op de werkplek moeten worden vastgesteld.

Wettelijke zorgplicht strekt zich ook uit tot vrijwilligers

In de praktijk maken zorginstellingen nog wel eens gebruik van vrijwilligers. De wettelijke zorgplicht die op de zorginstelling rust terzake de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer, is eveneens van toepassing op de activiteiten die de vrijwilliger verricht in opdracht van de zorginstelling. Datzelfde geldt voor stagiaires die op basis van een stageovereenkomst werkzaamheden verrichten en die ten gevolge daarvan schade lijden.