Voorraden in het post Rabobank/Reuser-tijdperk

expertise:

Ondernemingsrecht

07 februari 2017

In het op 3 juni 2016 gewezen arrest Rabobank/Reuser oordeelt de Hoge Raad dat, kort gezegd, banken (of andere financiers) een pandrecht kunnen hebben op het door de koper onder eigendomsvoorbehoud verkregen voorwaardelijke eigendomsrecht, én dat dit recht ook in faillissement van de koper kan aangroeien tot een pandrecht op de (onvoorwaardelijke eigendom van) voorraden zelf. Met dit arrest ontstaat voor crediteuren, banken en curatoren noodzaak voor heroriëntatie op ieders – na dit arrest nieuwe – rol: waar liggen de rechten, taken en verantwoordelijkheden?

Jan Stadig, Lars Krieckaert en Sanne Jansen beogen met dit artikel in het Tijdschrift voor Insolventierecht een aanzet tot die heroriëntatie te leveren. Voor curatoren geldt (volgens de auteurs) dat deze de rol van scheidsrechter moeten blijven vervullen en erop dienen toe te zien dat ieder het zijne krijgt, zowel de pandhouder als de leverancier onder eigendomsvoorbehoud.