Vervolg: de komst van het openbaar UBO-register

expertise:

Ondernemingsrecht

22 juni 2016

Dit blog vormt een aanvulling op het blog dat ik eerder dit jaar schreef over de komst van een openbaar register van uiteindelijk belanghebbenden. In dit blog geef ik antwoord op twee belangrijke vragen m.b.t. het nog op te richten register.

Van welke entiteiten moeten de uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners ofwel UBO’s) worden geregistreerd?

Vooralsnog wordt aansluiting gezocht bij de Handelsregisterwet 2007. De UBO’s van (bijna) alle in die wet genoemde entiteiten (*1) zullen worden opgenomen in het openbare UBO-register. Daarnaast overwegen de ministers het fonds voor gemene rekening als entiteit voor het register. UBO’s van eenmanszaken en publiekrechtelijke rechtspersonen worden vooralsnog niet opgenomen in het UBO-register, omdat deze volgens de ministers naar hun aard niet in het register thuishoren.

Ontsnappingsmogelijkheden?

Je kunt als uiteindelijk belanghebbende op twee manieren vermelding in het nieuwe openbare UBO-register voorkomen/omzeilen.

Optie één is het omzetten van de entiteit van wie je de uiteindelijk belanghebbende bent in een Anglo-Amerikaanse trust. Dit is thans een ontsnappingsmogelijkheid, nu het Verenigd Koninkrijk zou hebben bedongen dat gegevens over perso(o)n(en) achter de trust niet openbaar zullen worden gemaakt. Deze gegevens worden in een apart register geregistreerd dat niet toegankelijk is voor buitenstaanders.

Daarnaast beperkt het openbaar UBO-register zich tot ‘vennootschappen en andere juridische entiteiten’ die zijn opgericht in een lidstaat. Een UBO van een buiten de Europese Unie opgerichte entiteit valt derhalve buiten het bereik van het register, terwijl zo’n entiteit wel in de Europese Unie zaken kan doen.

 


(*1) BV, NV, stichting, vereniging, rederij, maatschap, vof, cv, coöperatie, kerkgenootschap, VvE, onderlinge waarborgmaatschappij, overige privaatrechtelijke rechtspersonen, Europees economisch samenwerkingsverband, Europese naamloze vennootschap (SE) en de Europese coöperatieve vennootschap (SCE).