Uitspraak Hoge Raad: Verzekeringsrecht; arbeidsongeschiktheidsverzekering.

expertise:

Cassatie

21 februari 2020

Schending mededelingsplicht door geen mededeling te doen van uitbreiding van werkzaamheden. Is sprake van opzet de verzekeraar te misleiden als bedoeld in art. 7:941 lid 5 BW? HR 25 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:507. Motiveringsklacht over miskenning van subsidiair beroep op art. 7:941 lid 3 en lid 4 BW.

ECLI:NL:HR:2020:311, 21 februari 2020, 18-04352

Lees hier de volledige uitspraak.