Uitspraak Hoge Raad: Toepasselijkheid van verjaringstermijn van twintig jaar

expertise:

Cassatie

02 mei 2016

Faillissementsrecht. Verjaring van de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van in proces-verbaal van verificatievergadering opgenomen erkende, en niet door de gefailleerde betwiste, vordering (art. 196-197 Fw). Toepasselijkheid van verjaringstermijn van twintig jaar (art. 3:324 lid 1 BW).

ECLI:NL:HR:2016:759, 29 april 2016, nr. 15/00217

Klik hier voor de volledige uitspraak.