Uitspraak Hoge Raad: prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Verzekeringsrecht; consumentenrecht.

expertise:

Cassatie

28 september 2018

Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandige. Beding in de polisvoorwaarden dat de mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld op basis van rapportage van door de verzekeraar aangewezen deskundigen, en dat de verzekerde geacht wordt de vaststelling van de verzekeraar te hebben aanvaard als niet binnen 30 dagen bezwaar is gemaakt. Is dat beding oneerlijk in de van Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten? Uitleg van het beding. Is verzekeringnemer consument in de zin van de richtlijn?

ECLI:NL:HR:2018:1800, 28 september 2018, nr: 18-00989

Lees hier de volledige uitspraak.