Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht

expertise:

Cassatie

30 maart 2018

Prejudiciële vragen (art. 392 Rv); procesrecht. Begrip belanghebbende in art. 798 lid 1, eerste volzin, Rv en art. 806 lid 1 Rv bij beëindiging van door ouders gezamenlijk uitgeoefend ouderlijk gezag (art. 1:266 BW). Mogelijkheid van principaal en incidenteel hoger beroep van elke ouder. Betekenis van art. 8 EVRM.

ECLI:NL:HR:2018:463, 30 maart 2018, nr. 17/04701

Klik hier voor de volledige uitspraak.