Uitspraak Hoge Raad: Medezeggenschap in zorginstelling

expertise:

Cassatie

16 december 2016

Medezeggenschap in zorginstelling. Criteria voor verplichting tot instellen van cliëntenraad op grond van art. 2 Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Onderlinge verhouding tussen de in art. 1 lid 1, aanhef en sub b, Wmcz genoemde categorieën. Ontvankelijkheid in verband met vergoeding proceskosten op de voet van art. 2 lid 5 Wmcz.

ECLI:NL:HR:2016:2890, 16 december 2016, nr. 15/02879

Klik hier voor de volledige uitspraak.