Uitspraak Hoge Raad: Bevoegdheid burgerlijke rechter ter zake van invordering bestuursrechtelijke geldschulden

expertise:

Cassatie

05 februari 2015

Bevoegdheid burgerlijke rechter ter zake van invordering bestuursrechtelijke geldschulden, art. 4:124 Awb (HR 21 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:397, NJ 2014/202). Formele rechtskracht toegezonden facturen eigen bijdragen AWBZ en Wmo? Art. 1:3 Awb.

ECLI:NL:HR:2015:233, 6 februari 2015, nr. 14/00188

Klik hier voor de volledige uitspraak.