Uitspraak Hoge Raad: Arbeidsrecht.

expertise:

Cassatie

19 juli 2019

Arbeidsovereenkomst ontbinden op grond van art. 7:669 lid 3, onder d, BW in verbinding met art. 7:671b BW.
Ex-tunc-beoordeling‘ doet niet af aan herkansingsfunctie hoger beroep. Het stond werknemer vrij om voor het eerst in appel beroep te doen op feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan vóór de beslissing in eerste aanleg en daarvan zo nodig bewijs te leveren.

ECLI:NL:HR:2019:1234, 19 juli 2019, 18-03945.

Lees hier de volledige uitspraak.