Spies komt gemeenten tegemoet bij nieuwe woningtelling

02 mei 2012

In 2014 wordt in het gemeentefonds, een jaar later dan gepland, gebruikgemaakt van een nieuwe methode om woningen te tellen, de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), aldus luidt het besluit van minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op deze wijze komt de minister tegemoet aan een groep verontruste gemeenten, die vreest dat de nieuwe woningtelling per 2013 tot grote financi?le nadelen gaat leiden.

Gemeenten zijn voor de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds mede afhankelijk van het aantal woningen. De nieuwe telmethode kent een andere definitie van het aantal woonruimten waardoor bijvoorbeeld recreatiewoningen in de meeste gevallen niet meer als woonruimte worden meegeteld.

De minister gaat de invoering van de BAG in het gemeentefonds koppelen aan de lopende herijking van het gemeentefonds. Bij die herijking zal gebruik worden gemaakt van de nieuwe woninggegevens op basis van de BAG. Voor 2013 komt minister Spies de gemeenten tegemoet met een tijdelijke oplossing. In dat jaar wordt namelijk bij de verdeling uitgegaan van het aantal woonruimten per 1 januari 2012 volgens de bestaande definitie. Daarna wordt dit aantal wordt vermeerderd met de groei van het aantal woonruimten in 2011.

De nieuwe woningtelling heeft ook gevolgen voor het provinciefonds. In overleg met de provincies heeft minister Spies besloten om ook het gebruik van de BAG in het provinciefonds uit te stellen tot 2014. Minister Spies zal de medeoverheden in de komende meicirculaire van het gemeente- en provinciefonds nader informeren.

Zie ook: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/05/02/spies-komt-gemeenten-tegemoet-bij-nieuwe-woningtelling.html