Nieuwe Richtlijn: Stijging in Schadeclaims van Kartelslachtoffers? Bijgewerkte Informatie

12 november 2014

Wat gebeurt er als een medewerker een jaar lang geen vakantiedagen benut? Kan de werkgever in zo’n geval eenzijdig de vakantie bepalen? Hoewel de wet hierover duidelijke richtlijnen geeft, ontstaan er geregeld vragen omtrent het vaststellen van vakantiedagen.

Het vaststellen van vakantiedagen is gebonden aan één tamelijk strikte regel: de werkgever stelt de begin- en einddata van de vakantie vast, rekening houdend met de wensen van de werknemer. Tenzij er reden is voor zwaarwegende argumenten, kan hier eigenlijk niet van worden afgeweken. Er is echter een uitzondering op deze regel, namelijk wanneer er een regeling voor het vaststellen van vakanties in een CAO of schriftelijke overeenkomst (bijvoorbeeld een individuele arbeidsovereenkomst) is vastgelegd.

In 2007 kwam er een interessante zaak voor de Rotterdamse kantonrechter. De betreffende werknemer wilde geen vakantie opnemen en in zijn arbeidsovereenkomst of een geldende CAO was er geen specifieke regeling voor vakanties opgenomen. De kantonrechter baseerde zijn oordeel vervolgens op de wet en de bijbehorende interpretatie hiervan. Deze wet stelt dat de keuze of, wanneer en hoelang op vakantie te gaan bij de werknemer ligt. Er is dus ook geen verplichting voor de werknemer om een minimum aan vakantiedagen op te nemen, noch is er een recht voor de werkgever om eenzijdig vakantiedagen op te leggen.

Toch maakte de rechter in deze zaak een uitzondering op de hoofdregel van de wet, waardoor de werkgever de vakantiedata vaststelde in overeenstemming met de wensen van de werknemer. De rechter voegde hier aan toe dat het eenzijdig vaststellen van vakantie door de werkgevers gerechtvaardigd kan zijn in bepaalde omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin het verzoek van de werknemer om geen vakantie op te nemen in strijd is met goed werknemerschap of onacceptabel zou zijn volgens de normen van redelijkheid en billijkheid. De rechter zag het financiële nadeel voor de werkgever bij het niet opnemen van vakantiedagen door de werknemer niet als een geldige reden om tegen de wensen van de werknemer vakantiedagen op te leggen.

Vindt u dat er een (collectieve) beslissing over vakantiedagen moet worden genomen? Dan is het aan te raden om een dergelijke regeling op te nemen in de arbeidsovereenkomst of personeelshandboek, in het geval er geen overeenstemming is in de CAO.