Verplichte Gemeenschappelijke Ondernemingsbelastinggrondslag (‘CCTB’) en de Geconsolideerde Gemeenschappelijke Ondernemingsbelastinggrondslag (‘CCCTB’)

26 oktober 2016

De Europese Commissie (‘EC’) heeft op 25 oktober 2016 de CCTB en de CCCTB opnieuw gelanceerd, samen met een voorstel tot wijziging van de richtlijn inzake belastingontwijking (‘ATAD’) met betrekking tot mismatches met derde landen en een richtlijn inzake geschillenbeslechting.

Samengevat beoogt dit voorstel het zakendoen binnen de EU te vergemakkelijken door belastingbetalers te onderwerpen aan één enkel wetboek van vennootschapsbelasting dat van toepassing is op de interne markt en om het systeem robuuster en veerkrachtiger te maken tegen agressieve belastingplanning. Het gaat om fiscaal gerelateerde voorstellen, wat betekent dat deze voorstellen alleen kunnen worden goedgekeurd als de Raad ECOFIN (bestaande uit ministers van Financiën uit 28 lidstaten) unaniem akkoord gaat.

Het oorspronkelijke CCCTB-voorstel van maart 2011 is door de Commissie ingetrokken tegelijk met de goedkeuring van de nieuwe voorstellen voor een CCTB en een CCCTB. Het tweeledige CCCTB-voorstel zal een aanzienlijke impact hebben op de Europese operaties als het wordt aangenomen.

Volgens de EC hebben de discussies sinds maart 2011 aangetoond dat het CCCTB-voorstel onwaarschijnlijk wordt aangenomen door de EU-lidstaten zonder een gefaseerde aanpak. De EC stelt dat er eerst overeenstemming moet worden bereikt over een CCTB en dat de CCCTB tot die tijd in behandeling blijft.

CCTB

Het CCTB-voorstel is de eerste stap in een tweestapsaanpak naar een EU-breed systeem van vennootschapsbelasting en legt gemeenschappelijke regels voor de vennootschapsbelasting vast. Het voorstel stelt verplichte regels voor de berekening van de vennootschapsbelastinggrondslag en gaat akkoord met bepaalde maatregelen tegen belastingontwijking. De ingangsdatum is vastgesteld op 1 januari 2020. Sommige van de maatregelen zijn al unaniem overeengekomen in de ATAD (bijv. regels voor renteaftrek, CFC).

Als het wordt aangenomen, wordt de CCTB verplicht voor in de EU belastingplichtige bedrijven, inclusief vaste inrichtingen (‘PE’s’) van niet-EU-bedrijven, die behoren tot een fiscale eenheid voor financiële boekhoudkundige doeleinden waarvan de totale geconsolideerde groepsomzet meer bedraagt dan EUR 750.000.000. Eenmaal een bedrijf verplicht is de CCTB-richtlijn toe te passen, zal het niet langer onderworpen zijn aan het nationale systeem van vennootschapsbelasting voor alle items die onder de CCTB-richtlijn vallen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

CCCTB

De tweede stap in de voorstellen is de CCCTB. De ingangsdatum voor de CCCTB is 1 januari 2022, maar zoals vermeld, zal de CCCTB in behandeling blijven totdat de CCTB is aangenomen.

ATAD

De voorgestelde ATAD-regels komen overeen met de bijbehorende bepalingen in het CCTB-voorstel en zijn in lijn met de ATAD-bepalingen. De nieuwe hybride bepalingen zijn ook van toepassing als mismatches ontstaan in derde landen, dus niet alleen in de EU-situaties.

Ten slotte bevat het voorstel een verplichte geschillenbeslechtingsprocedure voor dubbele belastinggeschillen, inclusief arbitrage met striktere deadlines.

Het lijkt BANNING dat er veel werk verzet moet worden aan de technische en verklarende kant van de voorstellen, voordat de 28 lidstaten een unaniem akkoord zullen bereiken. Het is echter onmogelijk om nu al iets te zeggen over de definitieve uitkomst van de voorstellen.

Als je nog vragen hebt op basis van het bovenstaande, aarzel dan niet om John Linders of Elise Houtgraaf van onze Nederlandse afdeling in New York te contacteren voor meer informatie.

Hans van den Hurk
h.vandenhurk@www.banning.nl

John Linders
j.linders@www.banning.nl

Elise Houtgraaf
e.houtgraaf@www.banning.nl