Mag een Werkgever Unilateraal de Vakantieperiode van een Werknemer Bepalen? Alles wat je moet Weten

04 april 2007

Als werkgever kan het voorkomen dat een werknemer geen vakantiedagen wil opnemen in een bepaald jaar. Staat u dan in uw recht om, ongeacht de wensen van de werknemer, toch een vakantie voor hem of haar vast te leggen? Hoewel de wet hier duidelijke regels voor biedt, blijken er in de praktijk toch regelmatig vragen te bestaan over deze kwestie.

Per de algemene wetgeving is de werkgever verantwoordelijk voor het bepalen van de start- en einddatum van de vakantie, maar dit moet wel overeenkomen met de wensen van de werknemer. Enkel fundamentele redenen kunnen hiertegenin gaan. Echter, er is een uitzondering op deze regel als er een regeling is opgenomen in een CAO of geschreven overeenkomst (zoals de individuele arbeidsovereenkomst).

In een rechtszaak die op 20 februari 2007 voor de kantonrechter in Rotterdam diende, was er geen specifieke regeling opgenomen in de arbeidsovereenkomst of geldende CAO omtrent vakantiebepaling. De werknemer in kwestie wilde geen vakantie opnemen. De kantonrechter baseerde zijn oordeel op de wet en de toelichting daarbij. Volgens de wettelijke regeling heeft de werknemer het recht om te besluiten of, wanneer en hoe lang hij of zij vakantie neemt. Er is dus geen verplichting voor de werknemer om vakantie op te nemen, noch heeft de werkgever het recht om eenzijdig vakantie toe te wijzen.

Echter, de kantonrechter merkte op dat er situaties kunnen zijn waarin de werkgever toch een eenzijdige vakantie kan instellen, ondanks de uitdrukkelijke wens van de werknemer om geen vakantie op te nemen. Dit is bijvoorbeeld het geval als het weigeren van vakantie door de werknemer zou leiden tot een schending van goed werknemerschap of onaanvaardbaar zou zijn volgens de normen van redelijkheid en billijkheid.

Als werkgever kan je dus tegen bepaalde situaties aanlopen waarin het noodzakelijk is om een (collectieve) vakantie vast te stellen. In zo’n geval is het verstandig om hierover een regeling op te nemen in de arbeidsovereenkomst of personeelshandboek (als een eventuele CAO hier niet in voorziet).