Internetconsultatie wetsvoorstel inzake “versoepeling” van het Handelsregister

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

09 februari 2015

Recent is een internetconsultatie van start gegaan met betrekking tot een wetsvoorstel dat ziet op(onder meer) de vergroting van de kwaliteit en slagvaardigheid van (het handelsregister van) de Kamer van Koophandel. 

De regels met betrekking tot de werking van het handelsregister (en de Kamer van Koophandel) zijn primair vervat in de Handelsregisterwet 2007 en (in mindere mate) in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.  Na aanbeveling van een onafhankelijke commissie die een evaluatie van de Handelsregisterwet 2007 heeft uitgevoerd, is (onder meer) het genoemde wetsvoorstel opgesteld.

Een van de vele wijzigingen die het wetsvoorstel met zich zal brengen ziet op het slagvaardiger maken van de Kamer van Koophandel (en in feite de overheid als zodanig) bij het detecteren van signalen die kunnen wijzen op malafide praktijken. Kort gezegd worden de bevoegdheden van de Kamer van Koophandel en andere “overheidspartijen” om dergelijke signalen onderling te delen en (naar aanleiding daarvan) nader onderzoek in te stellen vergroot door middel van dit wetsvoorstel.

Ook worden de mogelijkheden van de Kamer van Koophandel om tot ontbinding van feitelijke lege en niet-actieve rechtspersonen over te gaan vergroot en versoepeld. De door de Kamer van Koophandel te respecteren termijnen (gedurende welke geen bestuurder ingeschreven staat, geen jaarstukken zijn gedeponeerd en geen gehoor wordt gegeven om aangifte voor de vennootschapsbelasting te voldoen) alvorens tot ontbinding kan worden overgegaan worden verkort. Verder wordt het aantal ontbindingsgronden verruimd. Een nieuwe ontbindingsgrond is bijvoorbeeld dat de rechtspersoon niet meer is gevestigd op het in het handelsregister genoemde adres terwijl ook geen wijziging van de inschrijving is gedaan.

Een andere in het oog springende wijziging is dat ondernemers straks zelf geen periodieke opgave meer hoeve  te doen aan de Kamer van Koophandel over het bij aantal bij hen in dienst zijnde werknemers. In de praktijk blijkt de aanwezige informatie bij de Kamer van Koophandel op dit punt niet altijd betrouwbaar. De Kamer van Koophandel zal deze informatie op basis van het wetsvoorstel zelf gaan vergaren in samenwerking met het UWV en het CBS op basis van de in de loonaangiften door ondernemers verstrekte informatie.

Een andere wijziging houdt  in dat bestuursorganen (in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht) verplicht zijn tot “terugmelding” van de niet-authentieke gegevens van ondernemingen en rechtspersonen die het bestuursorgaan gebruikt heeft. Op grond van (enkele nog niet in werking getreden artikelen uit de Handelsregisterwet 2007)  is of wordt een bestuursorgaan in beginsel primair verplicht om van authentieke gegevens van ondernemingen gebruik te maken en om aan de Kamer van Koophandel melding te maken van door het bestuursorgaan geconstateerde onjuistheden in die gegevens. In het huidige wetsvoorstel worden bestuursorganen óók verplicht om – indien en zodra zij desalniettemin van niet-authentieke gegevens van ondernemingen en rechtspersonen gebruikmaken –  eventuele onjuistheden in die niet-authentieke gegevens te melden.

Het consultatievoorstel kan worden geraadpleegd via onderstaande link.

http://www.internetconsultatie.nl/handelsregister