Eerste Kamer zeer kritisch over wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

12 mei 2017

In een eerdere blog schreven wij dat het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen door de Tweede Kamer is aangenomen. Het wetsvoorstel is vervolgens aan de Eerste Kamer voorgelegd. Vorige maand heeft de Eerste Kamer commissie, die het wetsvoorstel behandelt, voorlopig verslag uitgebracht aan de Tweede Kamer. In dit verslag laten de leden van de commissie zich onverdeeld kritisch uit over het wetsvoorstel. De commissie heeft onder meer de volgende vragen.

Implementatie

Meerdere commissieleden vragen zich af waarom het wetsvoorstel niet gelijktijdig in werking treedt met de op handen zijnde Omgevingswet. Ook andere onderdelen van de implementatie roepen vragen op, zoals de ICT-ondersteuning en de vraag of de kwaliteitsborgers over voldoende deskundig personeel beschikken.

Pilots

De commissieleden vragen zich af of de implementatie wel met voldoende waarborgen is omkleed, nu de pilots (op zijn zachtst gezegd) niet onverdeeld succesvol zijn verlopen. Met name de relatie tussen het wetsvoorstel en de Pilot in de gemeente Den Haag roept vragen op. Hoe worden de valkuilen die bij die pilot aan het licht traden in de toekomst vermeden?

Handhaving

De commissie heeft ook een flink aantal vragen gesteld over de handhaving van de wet. Zo vragen leden van de CDA-fractie zich af of de preventieve toets door gemeenten nu wel of niet vervalt. Welke toezichthoudende taken heeft het bevoegd gezag op basis van de nieuwe wet? Ook is onduidelijk welke instrumenten de wet biedt indien blijkt dat het bouwwerk niet aan de regelgeving voldoet, kan het bouwwerk dan gesloopt worden? Ook de gevolgen die dat heeft voor aansprakelijkheid van gemeenten voor een verleende omgevingsvergunning blijkt onduidelijk.

Positie opdrachtgever

Tot slot is de commissie onverdeeld kritisch over het gebrek aan onderscheid tussen een professionele en een particuliere opdrachtgever in het kader van de nieuwe opleveringsregeling. Is de vergaande bescherming van opdrachtgevers die het wetsvoorstel beoogt, wel bedoeld voor een professionele opdrachtgever? Ontstaat er geen wanverhouding tussen bescherming van de opdrachtgever en verantwoordelijkheid (en dus aansprakelijkheid) van de aannemer?

Wordt vervolgd

Uit de (lange!) lijst met zeer kritische vragen blijkt dat de Tweede Kamer het voorstel mogelijk prematuur heeft aangenomen, wellicht onder druk van de destijds naderende verkiezingen. Welke gevolgen het verslag heeft voor het wetsvoorstel, zal blijken nadat de indieners van het wetsvoorstel hebben geantwoord op het verslag. De mogelijkheid bestaat dat de Eerste Kamer vervolgens aanstuurt op een novelle, een verbeterde versie van het wetsvoorstel. In een uiterst geval zal de Eerste Kamer het wetsvoorstel kunnen verwerpen. Helemaal denkbeeldig is dat niet met het oog op de toenmalige gang van zaken bij de totstandkoming van de Aanbestedingswet in 2008.

Heeft u vragen of opmerkingen over het wetsvoorstel en de gevolgen daarvan voor u? Bel of mail dan vrijblijvend met Philip van der Ven of met één van de andere bouwrechtspecialisten van BANNING.